A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Други услуги



Други административни услуги

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Необходими документи за заявяване на услугата: 
Заявление по образец

Срок за изпълнение – 14 дни

Такси за предоставяне на услугата, съгласно заповед на Министъра на финансите №ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. (в сила от 1 януари 2012г.):
1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж УП 3

Необходими документи за заявяване на услугата: 

  1. Заявление по образец
  2. Копие от трудова книжка
  3. Документ за самоличност за справка

Срок за предоставяне: 14 дни

Таксата на услугата: безплатна

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж УП 2

Необходими документи за заявяване на услугата: 

  1. Заявление по образец
  2. Копие от трудова книжка
  3. Документ за самоличност за справка

Срок за предоставяне: 14 дни

Таксата на услугата: безплатна

2068  Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Необходими документи за заявяване на услугата: 
Заявление по образец

Таксата на услугата: 3,60 лв./м3

2012  Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Необходими документи за заявяване на услугата: 

1. Заявление по образец
2. Копие от документ за самоличност с отразен постоянен адрес на територията на община Златоград.
3.  Копие от експертно решение на ТЕЛК.
4.  Снимка на ползвателя с размер 3,5 Х 4,0 см – 2 броя
 Забележка: За деца до 18 годишна възраст молба-декларацията се подава от един от родителите, като се представя:
-  Копие от акта за раждане на детето
-  Копие от документа за самоличност на родителя  с отразен постоянен адрес
-  Копие от  документ за самоличност на детето, ако е навършило 14 години.

Срок за изпълнение – 7 дни

Таксата на услугата: безплатна

2015 Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Заявителят прилага следните документи: 

1. Документ за самоличност (лична карта)
2. Два екземпляра на документа, който се представя за нотариално удостоверяване.

2072 Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Заявителят прилага следните документи: 

1. Документ за самоличност (лична карта).
2. Документ, от който е направен преписът или извлечението, представен за удостоверяване - оригинал.
3. Копие на документа, от който е направен преписът или извлечението, представен за удостоверяване (при необходимост).
4. Препис или извлечение, за което следва да се удостовери верността.

2094 Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Заявителят прилага следните документи: 

1. Документ за самоличност (лична карта).
2. Документ за собственост (при необходимост).
3. Два или повече екземпляра на документа, който се представя за нотариално удостоверяване.



‹ Назад
Услуги
Предстоящи събития