A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от СК „ВАЛЗАХ“ ЕООДвторник, 18 Май 2021  128

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от СК „ВАЛЗАХ“ ЕООД, представлявано от Владимир Ставрев Енчев - управител е издадена Заповед № 136 от 13.05.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-2507, 2560-търговия и услуги, кв.72 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.780 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ ХV-2635-за хотел, кв.72 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.100 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда УПИ ХVІ-2507, 2560-за търговия и услуги и УПИ ХV-2635-за хотел, кв.72 по ПУП на гр.Златоград да се обединят в едно, като УПИ ХVІІІ-780, 100-за търговия, услуги и хотел, кв.72. Южната регулационна линия на УПИ ХVІІІ-780, 100-за търговия, услуги минава по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.35.780 и ПИ с идентификатор 31111.35.100.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития