A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Айля Шаибсряда, 21 Октомври 2020  185

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Айля Шаиб е издадена Заповед № 408 от 19.10.2020г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ І-536-за производство, кв.46 по ПУП на с.Старцево .

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се премахне предвидената по регулация улица, на изток от УПИ І-536-за производство, кв.46 (не реализирана) и регулационните линии да минат по имотни граници на ПИ 536.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития