A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Община Златоград и Драгомир Кетиповпонеделник, 22 Февруари 2021  214

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград и Драгомир Кетипов е издадена Заповед № 44 от 12.02.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII, кв.22 по ПУП на с.Старцево.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда от УПИ XII, кв.22  да се обособят нови Урегулирани поземлени имоти - УПИ ХV-Здравна служба, кв.22, УПИ ХVІ-Детска площадка, кв.22, УПИ ХVІІ-Търговия и общ.обсл., УПИ ХVІІІ-Жилищно застрояване, кв.22 и подход  (пътека) към УПИ ХVІІІ с ширина 3,50 м.

Площта на новообразуваните Урегулирани поземлени имоти е следната:

  • Новообразуваният  УПИ ХV-Здравна служба, кв.22 е с площ от 575 кв.м.
  • Новообразуваният УПИ ХVІ-Детска площадка, кв.22 е с площ от 187 кв.м.
  • Новообразуваният УПИ ХVІІ-Търговия и общ.обсл. кв.22 е с площ от 205 кв.м.
  • Новообразуваният УПИ ХVІІІ-Жилищно застрояване, кв.22 е с площ от 530 кв.м. Същият се урегулира от поземлен имот с кадастрален № 145 с площ от 454 кв.м. и поземлен имот с кадастрален № 148 с площ от 76 кв.м. Съставен е предварителен договор за замяна на общински недвижим имот с недвижим имот собственост на физическо лице № 11/11.01.2021 г. между община Златоград и Драгомир Серафимов Кетипов.
  • Обособеният подход е с площ от 150 кв.м. Същият е урегулиран от ПИ 148 с площ от 74кв.м. и ПИ 145 с площ от 76 кв.м.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития