A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Екатерина Бояджиева, Иванка и Валери Дилановскипетък, 19 Юни 2020  51

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Eкатерина Бояджиева, чрез пълночощника си адвокат Филип Гюнелиев; Иванка Дилановска и Валери Дилановски е издадена Заповед № 213 от 17.06.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ V-1336, 1337, кв.22 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.247; ПИ с идентификатор 31111.31.248, ПИ с идентификатор 31111.31.589 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ VІ-117, кв.22 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.246 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и част от улична регулация при о.т.179 по ПУП на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда да се променят регулационните линии на УПИ V-1336, 1337, кв.22 и УПИ VІ-117, кв.22 по ПУП на гр.Златоград и уличната регулация при о.т. 179, съгласно зелено и кафяво означените линии в предложението за изменение.

Площта на УПИ V-1336, 1337, кв.22 е 286 м2, като:

  • 25 м2 са от ПИ с идентификатор 31.589 – Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 96/20.05.2020 г.;
  • 96 м2 са от ПИ с идентификатор 31.247 – Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 96/20.05.2020 г.;
  • 4 м2 са от ПИ с идентификатор 31111.31.246.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.           ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития