A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 14 Юли 2021  175

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 51/14.07.2021 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено от „БУЛТЕКС” ЕООД, гр.Златоград, предложение за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) в обхват на поземлени имоти с идентификатори: 31111.22.200, местност „Индрово”, площ 346м2, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за селскостопански път, горски, ведомствен път, собственост на Община Златоград и 31111.22.131, местност „Табахана”, площ 541м2, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за стопански двор, собственост на „БУЛТЕКС” ЕООД, гр.Златоград, ЕИК : 830192525 с документ за собственост –нот.акт от 2019г.

се предлага: 

  1. Общински терен с площ 153м2, представляващ имот с проектен идентификатор 31111.22.264, образуван от поземлен имот с идентификатор 31111.22.200 по КК на Златоград и находящ се в участъка между поземлени имоти с идентификатори: 31111.22.131 и 31111.22.11 и двата собственост на „БУЛТЕКС” ЕООД, гр.Златоград, на цена определена от лицензиран оценител, в размер на 4060 лв.(четири хиляди и шестдесет лева).

                 да се замени със

  1. Част с площ 153м2, представляващ имот с проектен идентификатор 31111.22.265, образуван от поземлен имот с идентификатор 31111.22.131 по КК на Златоград, собственост на „БУЛТЕКС” ЕООД, гр.Златоград, на цена определена от лицензиран оценител, в размер на 4060 лв.(четири хиляди и шестдесет лева).

Целта на изменението  е: частта от пътя с площ 153м2, находяща се  в участъка между поземлени имоти с идентификатори: 31111.22.131 и 31111.22.11 за обслужване на земеделските имоти в района, да се измести в западната част на ПИ с идентификатор 31111.22.131 по КК на Златоград. С това изменение на КК ще се  стане възможно обединяване на 31111.22.131 и 31111.22.11 в един имот, които съгласно приетия Общ устройствен план попадат в устройствена зона за висококатегорийно обитаване- Жм, параметри на застрояване: плътност до 40%, етажност- до 10м, К инт. -1,0 и минимално озеленяване до 60%.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития