A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕчетвъртък, 10 Февруари 2022  178

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев- Кмет на Община Златоград и ЕТ „Ели-75-Елка Арнаудова“ е издадена Заповед № 37 от 09.02.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен (УПИ) ХІІ-Търговия и услуги, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.740 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ ХІ-За автобусна спирка, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.739 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се променят западната и южната регулационни линии на УПИ ХІІ-Търговия и услуги, кв.46 по ПУП на гр.Златоград, като се включат 41м2 от ПИ с идентификатор 31111.35.739 (УПИ ХІ-За автобусна спирка, кв.46 по ПУП на гр.Златоград) – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1043/12.03.2014 г. и 24м2 от ПИ с идентификатор 31111.35.703 (представляващи част от тротоарна площ).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития