A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Местни данъци и таксиАдминистративни услуги "Местни данъци и такси"

2396 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Искане по образец;
2. Копие на документи, удостоверяващи собствеността.
3. Копие на актуална скица от АГКК /срок на валидност 6 месеца/
4. За данъчна оценка на земеделски земи - удостоверение за характеристики на поземления имот от АГКК.
5. За данъчна оценка за учредено право на строеж- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ;
6. За данъчна оценка на незавършено строителство-попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, констативен протокол удостоверяващ степента на завършеност на строежа издаден от отдел ТУС.
Срока на валидност на констативния протокол е 3 месеца от датата на издаването му.
7. За данъчна оценка по чл.3 от приложение 2- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката и съдебно удостоверение /оригинал/
8. Удостоверение за наследници /при необходимост/
9. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/

Вид на услугата:            обикновена          бърза           експресна
Срок за извършване:          7 дни               3 дни           до 24 часа
Такса:                                 10.00 лв.          20.00 лв.        30.00 лв.

2395 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Искане по образец;
2. Копие на документи, удостоверяващи собствеността.
3. Копие на актуална скица от АГКК /срок на валидност 6 месеца/
4. За данъчна оценка на земеделски земи - удостоверение за характеристики на поземления имот от АГКК.
5. За данъчна оценка за учредено право на строеж- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ;
6. За данъчна оценка на незавършено строителство-попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, констативен протокол удостоверяващ степента на завършеност на строежа издаден от отдел ТУС.
Срока на валидност на констативния протокол е 3 месеца от датата на издаването му.
7. За данъчна оценка по чл.3 от приложение 2- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката и съдебно удостоверение /оригинал/
8. Удостоверение за наследници /при необходимост/
9. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/
Вид на услугата:            обикновена          бърза           експресна
Срок за извършване:          7 дни               3 дни           до 24 часа
Такса:                                 10.00 лв.          20.00 лв.        30.00 лв.

2393- Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Искане по образец;
2. Копие на документи, удостоверяващи собствеността.
3. Копие на актуална скица от АГКК /срок на валидност 6 месеца/
4. За данъчна оценка на земеделски земи - удостоверение за характеристики на поземления имот от АГКК.
5. За данъчна оценка за учредено право на строеж- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ;
6. За данъчна оценка на незавършено строителство-попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, констативен протокол удостоверяващ степента на завършеност на строежа издаден от отдел ТУС.
Срока на валидност на констативния протокол е 3 месеца от датата на издаването му.
7. За данъчна оценка по чл.3 от приложение 2- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката и съдебно удостоверение /оригинал/
8. Удостоверение за наследници /при необходимост/
9. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/
Вид на услугата:            обикновена          бърза           експресна
Срок за извършване:          7 дни               3 дни           до 24 часа
Такса:                                 10.00 лв.          20.00 лв.        30.00 лв.

2071 - Издаване на удостоверение за декларирани данни

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Искане по образец;
2. Документ за самоличност.Пълномощно /при необходимост/- представя се копие и оригинал.
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/
4. Документ за платена такса
Срок за предоставяне:
услугата се извършва веднага

Таксата на услугата: 5.00 лв.

1998 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Искане по образец;
2. Документ за самоличност.Пълномощно /при необходимост/- представя се копие и оригинал;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
4. Документ за платена такса.
Срок за предоставяне:
услугата се извършва веднага

Таксата на услугата: 5.00 лв.

2124 - Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Искане по образец;
2. Документ за самоличност. Пълномощно /при необходимост/- представя се копие и оригинал;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
4. Документ за платена такса.
Срок за предоставяне:
услугата се извършва - 7 дни

Таксата на услугата: 15.00 лв.

2131 Издаване препис от документ за платен данък върху превозни средства

Необходими документи за заявяване на услуга:
1. Искане по образец;
2. Документ за платена такса за услугата.
Вид на услугата:            обикновена          бърза           експресна
Срок за извършване:          7 дни               3 дни           до 24 часа
Такса:                                    7.00 лв.           14.00 лв.     21.00 лв.

2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Необходими документи за заявяване на услуга:
1. Искане по образец;
2. Документ за платена такса за услугата.
Вид на услугата:            обикновена          бърза           експресна
Срок за извършване:          7 дни               3 дни           до 24 часа
Такса:                                    3.00 лв.           6.00 лв.         9.00 лв.

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Необходими документи за заявяване на услуга:
1. Искане по образец;
2. Документ за платена такса за услугата.
Вид на услугата:            обикновена          бърза           експресна
Срок за извършване:          7 дни               3 дни           до 24 часа
Такса:                                    8.00 лв.           16.00 лв.        24.00 лв.‹ Назад
Услуги
Предстоящи събития