A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Пламен Саралийски и Кирил Арнаудовчетвъртък, 04 Юни 2020  110

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Пламен Саралийски и Кирил Арнаудов е издадена Заповед № 170 от 19.05.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на:

1.УПИ ХVІІІ-755, кв.42 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.15 и част от ПИ с идентификатор 31111.35.14 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

2.УПИ ІV-2057, кв.42 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.14 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени регулационната линия между УПИ ХVІІІ-755 и УПИ ІV-2057, кв.42 по ПУП на гр.Златоград, като тя мине по имотна граница деляща ПИ с идентификатор 31111.35.15 и ПИ с идентификатор 31111.35.14 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития