A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 01 Октомври 2021  127

Община Златоград, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  съобщава, че с Решение № З 342 от 25.08.2021 г. на Общинския съвет – Златоград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за елементи на техническата инфраструктура в обхват от табло тип ТЕПО от изв. А ТНН на трафопост МТП „Полигона“, извод СН „Пирийца“, подстанция „Златоград“, намираща се в ПИ с идентификатор 31111.4.67, имот – частна собственост, вид територия – урбанизирана, НТП – за електроенергийно производство, и завършва в стационарната контролна точка № 1099, изцяло разположен в ПИ с идентификатор 31111.4.1, имот – изключително държавна собственост, вид територия – територия на транспорта, НТП – за път от републиканската пътна мрежа, за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1099 на път ІІІ-867 „Златоград – Мадан“ км 26+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“. Сервитутните линии на електропровода са на отстояние 3,40 м вляво и 0,60 м вдясно от трасето (сервитутът е намален до 0,60 м на основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. и със съгласието на носителя на сервитутните права). Трасето е с обща дължина 151,35 м.

Проектът е изложен в общината,  ет.VІ, стая № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението в държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на Държавен вестник, брой 79 от 21.09.2021 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития