A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Пламен Кундевсряда, 23 Юни 2021  125

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Пламен Кундев е издадена Заповед № 172 от 21.06.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-Цех за безвредна промишленост, кв. 8 по ПУП на с.Ерма река.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда от УПИ Х-Цех за безвредна промишленост, кв.8 по ПУП на с.Ерма река да се образуват следните урегулирани поземлени имоти:

1.УПИ ХІІ-383-Озеленяване, кв.8 с площ 511 кв.м., като 502 кв.м. са от ПИ 383 и 9 кв.м. от ПИ 471-общинска собственост (предварителен договор за замяна на общински недвижим имот с недвижим имот собственост на физическо лице № 75/03.06.2021 г.).

2.УПИ ХІІІ-383-Озеленяване, кв.8 с площ 352 кв.м., като 347 кв.м. са от ПИ 383 и 5 кв.м. от ПИ 471-общинска собственост (предварителен договор за замяна на общински недвижим имот с недвижим имот собственост на физическо лице № 75/03.06.2021 г.).

3.УПИ ХІV-Озеленяване, кв.8 с площ 128 кв.м.

4.УПИ ХV, кв.8 с площ 438, към който се приобщава част от терен за улица.

От ПИ 383 към улична регулация се придават 14 кв.м. (предварителен договор за замяна на общински недвижим имот с недвижим имот собственост на физическо лице № 75/03.06.2021г.).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития