A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за предоставяните услугиАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Информация за предоставяните от Община Златоград услуги може да бъде получена:

 • От служителите в Центъра за административно обслужване (ЦАО), находящ се на партерен етаж в сградата на Община Златоград, с адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул."Ст. Стамболов" № 1. Работното време на служителите от ЦАО е от понеделник до петък от 08.30 ч. до 17.30 ч., без прекъсване.
 • На интернет страницата на Община Златоград http://www.zlatograd.bg
 • На телефоните в Центъра за административно обслужване - 0893 059 119 и 0897 000 762;

Начин на заявяване на услугите:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в ЦАО, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно заявяване на искане, отразено в Протокол;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;
 • По факс: 03071/4023
 • На е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги се предоставят в ЦАО на Община Златоград, както и на интернет страницата на общината, от раздел „Услуги".
Начин на получаване на издадените услуги:

 • Лично или чрез упълномощено лице в ЦАО.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителя декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки.

Начин на плащане на таксата за заявената от Вас услуга:
Начин на плащане:

 • На гише „Каса" в ЦАО;
 • По банкова сметка на Община Златоград за внасяне на местни данъци и такси:

IBAN: BG48IABG74918400867301
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - клон Смолян, офис Златоград;

 • Платежна карта чрез терминално устройство ПОС в ЦАО.

Община Златоград уведомява гражданите и фирмите, които са данъчно задължени лица към общината, че в паричния салон на „Местни данъци и такси" в ЦАО е поставен ПОС - терминал, посредством който е възможно заплащане на местни данъци и такси с притежаваните от лицата дебитни и кредитни карти. Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти - „VIZA", „MasterCard", „VIZA Electron" и „Maestro", като при плащането чрез ПОС-терминал не се удържат такси и комисионни от лицето.
С въвеждането на плащанията чрез ПОС-терминал, Община Златоград се стреми да ограничи плащането в брой, да улесни максимално своите граждани, предлагайки им съвременни услуги и методи на обслужване.‹ Назад
Услуги
Предстоящи събития