A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за предоставяните услугиАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Информация за предоставяните от Община Златоград услуги може да бъде получена:

 • От служителите в Центъра за административно обслужване (ЦАО), находящ се на партерен етаж в сградата на Община Златоград, с адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул."Ст. Стамболов" № 1. Работното време на служителите от ЦАО е от понеделник до петък от 08.30 ч. до 17.30 ч., без прекъсване.
 • На интернет страницата на Община Златоград http://www.zlatograd.bg
 • На телефоните в Центъра за административно обслужване - 0893 059 119 и 0897 000 762;

Начин на заявяване на услугите:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в ЦАО, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно заявяване на искане, отразено в Протокол;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;
 • Чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги
 • На е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги се предоставят в ЦАО на Община Златоград, както и на интернет страницата на общината, от раздел „Услуги".
Начин на получаване на издадените услуги:

 • Лично или чрез упълномощено лице в ЦАО.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителя декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки.
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчван
 • На е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Начин на плащане на таксата за заявената от Вас услуга:
Начин на плащане:

 • На гише „Каса" в ЦАО;
 • По банкова сметка на Община Златоград за внасяне на местни данъци и такси:

IBAN: BG48IABG74918400867301
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - клон Смолян, офис Златоград;

 • Платежна карта чрез терминално устройство ПОС в ЦАО.

Община Златоград уведомява гражданите и фирмите, които са данъчно задължени лица към общината, че в паричния салон на „Местни данъци и такси" в ЦАО е поставен ПОС - терминал, посредством който е възможно заплащане на местни данъци и такси с притежаваните от лицата дебитни и кредитни карти. Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти - „VIZA", „MasterCard", „VIZA Electron" и „Maestro", като при плащането чрез ПОС-терминал не се удържат такси и комисионни от лицето.
С въвеждането на плащанията чрез ПОС-терминал, Община Златоград се стреми да ограничи плащането в брой, да улесни максимално своите граждани, предлагайки им съвременни услуги и методи на обслужване.‹ Назад
Услуги
Предстоящи събития