A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Михаил Керменовпетък, 19 Юни 2020  137

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Михаил Керменов е издадена Заповед № 214 от 17.06.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ІХ-583, кв.67 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.213 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ ІV-564, кв.67 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.215 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ ІІІ-1756, кв.67 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.211 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ Х-1691, кв.67 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.212 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ VІІІ-582, кв.67 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.214 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда северната, част от източната и част от западната регулационни линии на УПИ ІХ-583, кв.67 по ПУП на гр.Златоград да минат по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.36.213 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития