A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявиОБЯВА

петък, 21 Октомври 2011  62
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.11.2011 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – микроязовир „Заставата” с обща площ 32,393 декара, землище гр. Златоград, местността „Хасидере”...

ОБЯВА

вторник, 27 Септември 2011  54
Общинска Администрация Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 1 октомври до 30 ноември 2011г. започва приемането на декларациите за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци”

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 27 Май 2011  63
Община Златоград, област Смолян на основание чл. 7, ал.6 от Наредба № 10/2005 г. на Общински съвет Златоград за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съобщава, че от главния архитект на община Златоград са одобрени план-схеми за следните обекти...

ОБЯВА

вторник, 23 Ноември 2010  66
Община Златоград, област Смолян на основание чл.6 от Наредба № 13 за принудително изпълнение на заповеди за поправка, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Златоград открива процедура за избор на изпълнител...

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 15 Ноември 2010  58
Община Златоград, област Смолян на основание чл. 7, ал. 6 от Наредба № 10/2005 г. на Общински съвет Златоград за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съобщава, че от главния архитект на община Златоград на 09.11.2010 г. са одобрени план-схеми за следните обекти

ОБЯВА

петък, 05 Ноември 2010  64
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ЗЛАТОГРАД ОРГАНИЗИРА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА 06 НОЕМВРИ 2010 г. (СЪБОТА) ОТ 11.00 ЧАСА НА ГРОБИЩНИЯ ПАРК.

ОБЯВА

четвъртък, 14 Октомври 2010  60
Местната комисия при Община Златоград обявява:ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРАВОИМАЩИТЕ ГРАЖДАНИ

ОБЯВА

вторник, 05 Октомври 2010  59
Публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, както следва:1.Офис № 10 с площ от 18 кв.м., находящ се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”; 2.Офис № 5 с площ от 18 кв.м., находящ се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”

ОБЯВА

вторник, 05 Октомври 2010  58
Публично оповестен конкурс за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост – земя с площ 70 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.34.915 по КК на гр. Златоград, за който е отреден УПИ І-търговия, кв. 131 “а” по ПУП на гр. Златоград, заедно с поставения преместваем търговски обект с метална конструкция с площ 41 кв. м.

ОБЯВА

вторник, 05 Октомври 2010  54
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №18/07.07.1998 г.), представляващ самостоятелен обект – офис № 8 със застроена площ 13,17 кв.м., ведно с 0,37 % идеалните части от общите части и 0,37 % идеалните части от правото на строеж, находящ се на партерен етаж в общежитие «Минстрой»

ОБЯВА

вторник, 31 Август 2010  54
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – кабинет № 2 с обща площ 13,09 кв.м., находящ се на втори етаж от двуетажна сграда “Бивша поликлиника”, гр. Златоград, ул. “Хан Аспарух” № 21

ОБЯВА

петък, 06 Август 2010  60
Търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №18/07.07.1998 г.), представляващ самостоятелен обект – офис № 8 със застроена площ 13,17 кв.м., ведно с 0,37 % идеалните части от общите части и 0,37 % идеалните части от правото на строеж, находящ се на партерен етаж в общежитие «Минстрой»

ОБЯВА

вторник, 20 Юли 2010  62
Конкурс с предмет “Възлагане на превозите на пътници по утвърдени транспортни схеми – общинска и републиканската от квотата на община Златоград”

ОБЯВА

сряда, 07 Юли 2010  77
Конкурс с предмет “Възлагане на превозите на пътници по утвърдени транспортни схеми – общинска и републиканската от квотата на община Златоград”

ОБЯВА

понеделник, 12 Април 2010  62
ОБЯВА: УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.04.2010Г. СА АКТИВНИ И СЕ ПРИЛАГАТ...

ОБЯВА

вторник, 23 Март 2010  60
ОБЯВА: Уважаеми съграждани,в общината няма аптека, която да работи с Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ Смолян.

ОБЯВА

понеделник, 11 Януари 2010  60
Започна кампанията за пререгистрация на земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба №3 от 1999г.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 17 Декември 2009  57
НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 02 Ноември 2009  55
30 ноември 2009 г. е крайният срок за подаване на декларации за: • освобождаване от такса за услугата „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които няма да се използват през цялата 2010 г. и • определяне на таксата за битови отпадъци, в частта „събиране и извозване на битовите отпадъци”, според количеството битови отпадъци.

ОБЯВА

сряда, 21 Октомври 2009  58
Кметство с. Долен, община Златоград, област Смолян обявява, че считано от 01.11.2009 г. в с. Долен /население 1 186 души/, има една свободна практика за общопрактикуващ лекар. Осигурено е общинско жилище.

ОБЯВЛЕНИЕ

сряда, 09 Септември 2009  60
На основание чл.25, ал.4, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС, влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № РД-24/12.01.1987 г. на ОНС-Смолян и Заповед №358/08.09.2009г. на кмета на община Златоград, община Златоград уведомява, че във връзка с провежданото отчуждаване за реализиране на ул.”Христо Ботев”...

ОБЯВЛЕНИЕ

петък, 24 Юли 2009  60
На основание чл.25, ал.4, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС, влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед №16/07.03.1978г. на ОНС-Смолян и Заповед №296/21.07.2009г. на кмета на община Златоград, община Златоград уведомява, че във връзка с провежданото отчуждаване за реализиране на ул.”Малина”

ОБЯВА

петък, 17 Юли 2009  58
На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № РД-24/12.01.1987г. на Председателя на ОНС-Смолян, с оглед задоволяване на обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин ...

ОБЯВЛЕНИЕ

сряда, 29 Април 2009  63
ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед №16/07.03.1978г. на ОНС-Смолян, с оглед задоволяване на обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин (чл.21, ал.1 от ЗОС), община Златоград открива процедура по отчуждаване

ОБЯВА

вторник, 28 Април 2009  59
Във връзка с провеждането на Трансграничния фолклорен събор на връх „Свети Константин и Елена” на 23.05.2009г

ОБЯВА

вторник, 28 Април 2009  66
Във връзка с провеждането на празниците за Гергьовден в гр.Златоград на 05.05.2009г. и 06.05.2009г.

ОБЯВА

понеделник, 13 Април 2009  56
Уважаеми жители на община Златоград, приятели на футболната игра, вече стана традиция всяка година около Гергьовден да се провежда турнир по футбол на малки врати.

ОБЯВА

вторник, 07 Април 2009  60
Във връзка с традиционното пролетно почистване на общината, общинското ръководство обявява кампания под наслов „МЕСЕЦ АПРИЛ – ЗА ЧИСТА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБЩИНА ”

ОБЯВА

вторник, 17 Март 2009  56
С цел подобряване достъпа до административни услуги и улеснение на гражданите при плащане на местните данъци и такси

ОБЯВА

четвъртък, 12 Март 2009  64
Кметът на община Златоград има удоволствието да ви покани на среща във връзка с учредяване на пенсионерски клуб в Златоград

ОБЯВА

сряда, 30 Юли 2008  73
Обява за работа: Трудотерапевт

ОБЯВА

четвъртък, 10 Април 2008  56
МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" Златоград търси лекари

Актуално
Предстоящи събития