A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 07 Юни 2012  82

ЗАПОВЕД


329/01.06.2012 г.


Във връзка със заповед № 462/27.11.2009 г. на кмета на община Златоград, за определяне на спечелил конкурса за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ обособена част (офис № 3) с нетна площ 13,02 кв.м. и бруто площ 16,61 кв.м., ведно с 7,275 % идеални части от общите части на втори етаж от сградата и земята, на втори етаж от двуетажна масивна сграда бивш „Пионерски дом”, гр. Златоград, въз основа на протокол от 26.11.2009 г. на комисията назначена със Заповеди № 579/14.11.2008 г. и № 414/21.10.2009 г. на кмета на община Златоград от проведен конкурс за продажба на обособената част и след като установих, че не е внесена цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски от участника определен за спечелил конкурса в 14-дневен срок от връчване на влязлата в сила заповед, като считам, че участникът определен за спечелил конкурса се е отказал от сделката, на основание чл. 80, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ОПРЕДЕЛЯМ:


            НИКОЛАЙ МИТКОВ ДИМОВ с ЕГН *********, с постоянен адрес: *******, притежаващ л. к. № *********, издадена на ******* от ********, за спечелил конкурса открит със Заповеди № 579/14.11.2008 г. и № 414/21.10.2009 г. на кмета на община Златоград, и за КУПУВАЧ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ обособена част (офис № 3) с нетна площ 13,02 кв.м. и бруто площ 16,61 кв.м., ведно с 7,275 % идеални части от общите части на втори етаж от сградата и земята, на втори етаж от двуетажна масивна сграда “Бивш Пионерски дом” на бул. “България” № 114, гр. Златоград, УПИ ХХ – административна сграда, кв. 73 по действащия план на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост №2 от 26.08.1997 г., поземлен имот с кад. № 35.106, сграда с кад. № 35.106.1, самостоятелен обект в сграда с кад. № 35.106.1.4 по КК на гр. Златоград, одобрен със заповед № РД–18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София.

І. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните предложени офертни условия:

1. Предназначение на обособената част (офис № 3) след 10-тата година от придобиването – за административно-правни услуги;

2. Запазване предназначението на обособената част (офис № 3) за административно-правни услуги, за срок от 25 години;

3. В срок от 25 години от датата на подписването на договора  за покупко – продажба, купувачът няма право да продава обекта на конкурса.

4. Цената на недвижимия имот, съгласно протокола от проведения конкурс, е в размер на 14 120,00 лв. (четиринадесет хиляди сто и двадесет лева), без вкл. ДДС.

5. Режийни разноски (2 %), съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 282,40 лева (двеста осемдесет и два лева и четиридесет стотинки).

6. Други разходи (Оценка на недвижим имот), в размер на 100,00 лева (сто лева).

7. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба №14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 282,40 лева (двеста осемдесет и два лева и четиридесет стотинки).

8. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 14,12 лв. (четиринадесет лева и дванадесет стотинки).

9. Данък добавена стойност върху всички други данъци и такси (режийни разноски, местен данък, оценка на недвижим имот и такса за вписване), в размер на 135,78 (сто тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки).

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането и в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник  и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение.

ІV. Сумите по т. І, от т. 4 до т. 9 на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед в касата на Центъра за административно и информационно обслужване при общинска администрация Златоград. Ако сумите не бъдат внесени в 14 - дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че КУПУВАЧЪТ се е отказал от сделката, като в този случай внесения от него депозит не се връща.

Контролът по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ         /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития