A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 23 Април 2012  78

ЗАПОВЕД


185/21.04.2012 г.   


Във връзка със заповед № 110/05.03.2012 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № Е 26/30.01.2012 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение от 13 кв.м., находящо се на първи етаж от масивна сграда на СОУ “Антим І” гр. Златоград, на четири етажа със застроена площ 1490 кв.м., в УПИ ІІ – училище, кв. 48 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 685/10.03.2011 г., и въз основа на протокол от 19.04.2012 г. и доклад от 19.04.2012 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


1. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ “Вероника – Велин Кардашлъков”, с ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление: *********, представляван от Велин Митков Кардашлъков с ЕГН **********, притежаващ лична карта № ******** издадена на **** от *****, за участник, спечелил публично оповестения конкурс, открит със заповед № 110/05.03.2012г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение от 13 кв.м., находящо се на първи етаж от масивна сграда на СОУ “Антим І” гр. Златоград, на четири етажа със застроена площ 1490 кв.м., в УПИ ІІ – училище, кв. 48 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 685/10.03.2011 г., при следните офертни условия:

1.1. Предложена офертна месечна наемна цена в размер на 85,00 лв. (осемдесет и пет лева), без включен ДДС. Върху достигнатата офертна месечна наемна цена ще се начислява ДДС.

1.2. Срок за отдаване под наем на обекта – за срок от 4 години.

   1.3. С предназначение на обекта – за продажба на закуски от производител и плодове, при спазване на изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.

2. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

4. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса, не се яви в общинска администрация Златоград, да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа.

Контролът по настоящата заповед запазвам за себе си.


 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ           /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития