A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 21 Август 2012  92

ЗАПОВЕД


431/17.08.2012 г.


Във връзка със заповед № 375/28.06.2012 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № Е 198/30.05.2012 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот:  публична общинска собственост - покривно пространство с площ от 540 кв. м. на масивна (двуетажна + приземен етаж) сграда - детска ясла „Мир” с идентификатор 31111.34.814.1 и със застроена площ 540 кв.м. (петстотин и четиридесет квадратни метра), находяща се на ул. «Хан Аспарух» №16, гр. Златоград, ПИ 31111.34.819 по КК на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 634/25.03.2010 г., и въз основа на протокол от 15.08.2012 г. и доклад от 16.08.2012 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


1. ОПРЕДЕЛЯМ „ХИКС 89” ЕООД с ЕИК №*******, със седалище и адрес на управление: *******, представлявано от Николай Антонов Симеонов с ЕГН *******, притежаващ лична карта № *******, издадена на ******* от *******, за участник, спечелил публично оповестения конкурс, открит със заповед № 375/28.06.2012 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на недвижим имот: покривно пространство с площ от 540 кв. м. на масивна (двуетажна + приземен етаж) сграда - детска ясла „Мир” с идентификатор 31111.34.814.1 и със застроена площ 540 кв.м. (петстотин и четиридесет квадратни метра), находяща се на ул. «Хан Аспарух» №16, гр. Златоград, ПИ 31111.34.819 по КК на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 634/25.03.2010 г., при следните офертни условия:

1.1. Предложена офертна месечна наемна цена за покривно пространство с площ от 540 кв. м.  на сграда детска ясла „Мир”в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева), без включен ДДС. Върху месечна наемна цена се начислява ДДС.

1.2. Срок за отдаване под наем на покривното пространство – 10 години, считано от дата на сключване на договора за наем.

1.3. Предназначение на покривно пространство с площ от 540 кв. м. – за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително.

1.4. Задължения на наемателя:

- Да представи становище за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД.

- За своя сметка в срок до шест месеца да се снабди с необходимите документи по чл. 147, ал.1, т.14 и ал.2 от ЗУТ.

- В срок до 99 дни от влизане в сила на строителното разрешение да въведе в експлоатация фотоволтаична електроцентрала.

- Да извърши инвестиции за поддържане и ремонт на покривното пространство на сграда - детска ясла „Мир”  в размер на  13 800, (тринадесет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС.   


2. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

4. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение.

Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса, не се яви в общинска администрация Златоград, да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ    (п)

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития