A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 01 Юни 2012  88

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.07.2012 г. от 10,00 часа в залата на общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински недвижим имот - самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.3, със застроена площ 241 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 676/07.02.2011 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 44/11.02.2011 г., том І - 32, дело 30, партида 1934.

Продажбата ще се извърши при следните конкурсни условия:

1. При първоначална офертна продажна цена – 27 520,00 лв. (двадесет и седем хиляди петстотин и двадесет лева), в това число право на строеж върху земята в размер на 1 061 лв. (хиляда шестдесет и един лева). Върху предложената офертна продажна цена не се начислява ДДС.

2. Предназначение на обекта – за работилница за баланс и регулиране на гуми, автоработилница.

3. Запазване предназначението на обекта за срок от 10 години.

4. В срок от 10 години от датата на подписването на договора за покупко-продажба, купувачът няма право да продава обекта на конкурса.

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 03.07.2012 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Депозит за участие в конкурса в размер на 2 752,00 лева (две хиляди седемстотин петдесет и два лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване, партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 03.07.2012 г.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 03.07.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития