A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 30 Ноември 2012  87

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД  гр. ЗЛАТОГРАД на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 89 и сл. от КТ и Заповед № 196 / 28.11.2012 г. на Управителя  на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград


О Б Я В Я В А:


КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА «НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ” ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД  гр. ЗЛАТОГРАД НА СЛЕДНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

1. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ;

2. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ;

3. ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ;

4. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ;

5. ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ;

6. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

7. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯКОНКУРСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:


І. Вид на конкурса –  външен конкурс - с участие на кандидати, които работят в дружеството, както и на кандидати, които не работят в дружеството.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. Защита на идеен проект на тема: "РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ОТДЕЛЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА НАРАСТВАЩА КОНКУРЕНЦИЯ И ОГРАНИЧЕН ФИНАНСОВ И ЧОВЕШКИ РЕСУРС";

2. Индивидуално събеседване с кандидатите.

ІІІ. Оценяване:

1. Оценяването ще се извърши на база бал, получен от удвоената оценка от писмената разработка + оценката от събеседването

2. Кандидат, който получи средна оценка от членовете на комисията на писмения идеен проект по-ниска от мн. добър 4,50 не се допуска до индивидуално събеседване и се счита за НЕИЗДЪРЖАЛ конкурса;

3. Кандидат, който получи средна обща оценка от членовете на комисията от защитата на идейния проект и индивидуалното събеседване по-ниска от мн. добър 4,50 се счита за НЕИЗДЪРЖАЛ конкурса;

 ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”;

2. Да имат придобита специалност, съответстваща на профила на отделението;

3. Да имат минимум 5 /пет/ години общ медицински стаж като лекар;

4. Да декларират, че ако спечелят конкурса, няма да работят в друго конкурентно на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград лечебно заведение за болнична помощ до изтичане на договора.

5. Да не са осъждани с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Заявление по образец за участие в конкурса;

2. Автобиография;

3. Мотивационно писмо;

4. Копие от Диплом за завършено висше медицинско образование;

5. Копие от Диплом за съответната специалност;

6. Сертификати;

7. Удостоверение за членство в съсловните лекарски организации;

8. Удостоверение за общ медицински стаж;

9. Декларация по образец за неизвършване на конкурентна дейност;

10. Свидетелство за съдимост;

11. Медицинско свидетелство

12. Документи за допълнителни квалификации за длъжността /те ще се считат за предимство при равни други условия./

13. Писмен идеен проект по зададената тема до 10 /десет/ страници /А4/ в 3 еднообразни екземпляра, запечатан в отделен плик с надпис "ПИСМЕН ПРОЕКТ".

  

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ОБЩ ЗАПЕЧАТАН ПЛИК, НАДПИСАН С ИМЕТО НА КАНДИДАТА И ОТДЕЛЕНИЕТО, ЗА КОЕТО КАНДИДАТСТВА, ВЕДНО С ОТДЕЛЕН ВЪТРЕШЕН ПЛИК, СЪДЪРЖАЩ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ, НАДПИСАН ПО СЪЩИЯ НАЧИН И С НАДПИС “ПИСМЕН ПРОЕКТ”.


VІ. НА КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ:

1. Длъжностна характеристика за конкретната длъжност;

2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на съответното отделение за което кандидатстват;

3. Статистически данни, свързани с дейността на отделението;

4. Икономически показатели по пера за предходната финансова година.

VІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават в срок до 16.00 часа на 04.01.2013 г. включително в отдел “Административен” на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, ул. “Хан Аспарух”  № 21, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

Конкурсът ще се проведе на  16.01.2013 г. от 10.00 часа в кабинета на Управителя  на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, находящ се на адрес гр.Златоград, ул. “Хан Аспарух”  № 21, по предварително обявен график за отделните отделения.

    

За справки и допълнителна информация: тел. 03071 /  20-21


 Д-р Ерол Чинар,

Управител на МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития