A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 08 Март 2013  72

ЗАПОВЕД
№101 /06.03.2013 г.


На основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград и протокол от проведен публично оповестен търг с явно наддаване на 05.03.2013 г. на комисията, назначена със заповед  № 39/28.01.2013 г. на кмета на община Златоград за резултатите от проведен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 2 кв. м., находящ пред ресторант „Мега” на ул. „Беловидово”, гр. Златоград, част от ПИ с идентификатор 31111.34.873 по КК на гр. Златоград, съгласно приложената схема за поставяне на преместваем обект по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главен архитект на общината


ОПРЕДЕЛЯМ:


І. „БРАТЯ ГЕРИНИ 93” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ******, представлявано от Петър Георгиев Герин с ЕГН *****, притежаващ л.к. № ***, изд. на ******* от *****, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 39/28.01.2013 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 2 кв. м., находящ пред ресторант „Мега” на ул. „Беловидово”, гр. Златоград, част от ПИ с идентификатор 31111.34.873 по КК на гр. Златоград, съгласно приложената схема за поставяне на преместваем обект по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главен архитект на общината,при следните условия:

1) Достигната тръжна месечна наемна цена за терена в размер на 6,53 лв. (шест лева и петдесет и три стотинки), без вкл. ДДС. Върху достигната в търга месечна наемна цена се начислява ДДС.

2) Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.

3). Предназначение на терена – за поставяне на преместваем обект за продажба на вестници и списания.

4) Задължения на наемателя:

- след сключване на договора за наем на терена, да се снабди, за своя сметка, със скица с виза за проектиране и разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия и услуги на закрито върху нает терен – общинска собственост, издадени от главния архитект;

- преместваем обект да е в добър естетически вид;

- поддържане на прилежаща площ около терена в добър естетически и чист вид.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането и в сила заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа. Със заповед се определя за спечелил участникът, предложил следващата по размер цена. Ако и той не сключи договор за наем в тридневния срок от връчване на заповедта, внесеният от него депозит се задържа и се насрочва нов търг.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си. 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития