A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 16 Юли 2012  115

ЗАПОВЕД


385/10.07.2012 г.   


Във връзка със заповед № 332/01.06.2012 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № E 153/27.04.2012 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за продажба на общински недвижим имот - самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.3, със застроена площ 241 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 676/07.02.2011 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 44/11.02.2011 г., том І - 32, дело 30, партида 1934 и въз основа на доклад от 09.07.2012г. и протокол от 04.07.2012г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


І. ОПРЕДЕЛЯМ: Антон Денчев Ясенов с ЕГН ********** и с постоянен адрес: ***********, притежаващ л.к. № *********, изд. на ***** от *****, за участник спечелил публично оповестения конкурс, открит със Заповед № 332/01.06.2012 г. на кмета на община Златоград, за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост и за КУПУВАЧ на общинския недвижим имот – самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.3, със застроена площ 241 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 676/07.02.2011 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 44/11.02.2011 г., том І - 32, дело 30, партида 1934. Границите на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.3 са: на север - фасада; на изток - 31111.31.237.3; на юг – фасада и на запад – 31111.31.237.2.2.

Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните офертни условия:           

1. Предложена офертна продажна цена за самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.3, със застроена площ 241 кв.м., в размер на: 40 200,00 лв. (четиридесет хиляди и двеста лева), без включен ДДС. Върху офертната продажна цена не се начислява ДДС;

2. Режийните разноски (2% от предложената офертна цена), съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 804,00 лева (осемстотин и четири лева); 

3. Разходи, направени от община Златоград за  изготвяне на оценката на недвижим имот от независими оценители, получили сертификат и вписани в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, в размер на 500,00 лв. (петстотин лева), съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград;

4. Местен данък в размер на 2% от предложената офертна цена, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград, за определяне размера на местните данъци, в размер на 804,00 лева (осемстотин и четири лева);

5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба, в размер на 40,20 лв. (четиридесет лева и двадесет стотинки); 

6. Данък добавена стойност върху режийни разноски, местен данък, оценка на недвижим имот и такса за вписване – 20 %, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в размер на 429,64 лв. (четиристотин двадесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки);

7. Предназначение на обекта – за работилница за баланс и регулиране на гуми, автоработилница;

8. Запазване предназначението на обекта за срок от 10 години;

9. В срок от 10 години от датата на подписването на договора за покупко-продажба, купувачът няма право да продава обекта на конкурса.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение.

V. Сумите от т.1 до т. 6 вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14 - дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед в касата на Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при общинска администрация Златоград. Ако сумите не бъдат внесени в 14- дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че КУПУВАЧЪТ се е отказал от сделката, като в този случай депозита не се връща. За спечелил се определя участникът, предложил следващата по размер цена. Ако и този участник не внесе цената в 14-дневен срок след получаване на заповедта, депозитът се задържа и се насрочва нов конкурс.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си. 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ               /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития