A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 25 Февруари 2013  81

З А П О В Е Д
№ 45 / 22.02.2013 г.


На основание чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № Е 304/29.11.2012 г. на Общински съвет Златоград и Протокол от публично оповестен търг с явно наддаване от 20.02.0213 г.,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. „БУЛЛЕС 61” ЕООД, представлявано от управителят, Наско Дачев Ликов, за спечелил, проведеният на 20.02.2013 г. от 10:00 часа, публично оповестеният търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД– гр. Златоград, а именно специален автомобил марка “УАЗ”, модел “452”, рама R0248116, двигател - бензин 40200388, рег. № СМ 3593 МС, година на производство 1994 г., в задоволително техническо състояние.
2. Окончателната продажна цена е в размер на 916.00 (деветстотин и шестнадесет) лева.
3. Срокът за сключване на договор за покупко-продажба на МПС и за заплащане на определената в т. 2 от настоящата заповед окончателна продажна цена е 14-дневен, считано от датата на връчването й на кандидатът, спечелил търга.
4. Цената следва да бъде платена по банков път или на място в касата на Административен отдел на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград. Представянето на платежен документ за внесената сума е предпоставка и основание за сключването на договор за покупко-продажба на МПС. Разходите по прехвърлянето на собствеността и сключването на договор за покупко-продажба на МПС са за сметка на купувача.
5. Внесеният от „БУЛЛЕС 61” ЕООД, представлявано от управителят, Наско Дачев Ликов, депозит за участие в търга, в размер на 50.00 (петдесет) лева, следва да бъде върнат след приключването на процедурата по прехвърляне собствеността на предмета на търга.
6. На основание чл. 60, изр. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, внесеният от А.С.К. депозит за участие в търга, в размер на 50.00 (петдесет) лева, не следва да бъде връщан.
7. На основание чл. 60, изр. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, внесеният от С.А.Е, депозит за участие в търга, в размер на 50.00 (петдесет) лева, не следва да бъде връщан.
В 3-дневен срок издаване на настоящата заповед, същата да се публикува на официалната интернет страница на Община Златоград, а извлечение от заповедта да се постави на информационното табло на партерен етаж в сградата на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград и на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.
Контролът по заповедта запазвам за себе си.


Д-Р ЕРОЛ ЧИНАР,
Управител на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития