A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 30 Ноември 2012  81

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД  гр. ЗЛАТОГРАД на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 89 и сл. от КТ и Заповед № № 195 / 28.11.2012 г. на Управителя  на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград


О Б Я В Я В А:
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД  гр. ЗЛАТОГРАД. 

 КОНКУРСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 І. Вид на конкурса –  външен конкурс - с участие на кандидати, които работят в дружеството, както и на кандидати, които не работят в дружеството.

 ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Защита на идеен проект на тема: „ОПТИМИЗИРАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕOOД  гр. ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2013 г. – 2015 г.”

2. Индивидуално събеседване с кандидатите.

ІІІ. Оценяването ще се извърши на база бал, получен от удвоената оценка от писмената разработка + оценката от събеседването. Кандидатите получили обща оценка по-ниска от 4.50 не се класират.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да имат завършено медицинско образование;

2. Да имат придобита образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи".

3. Да имат минимум 3 /три/ години  общ трудов стаж на длъжност „Медицинска сестра”

4. Да бъде лице в здравословно състояние позволяващо му да извършва работата на длъжността, за която кандидатства;

5. Да са членове на БАПЗГ;

6. Да декларират, че ако спечелят конкурса, няма да работят в друго конкурентно на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕАД гр.Златоград лечебно заведение за болнична помощ до изтичане на договора.

7. Да не са осъждани с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

 V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Молба за допускане за участие в конкурса;

2. Диплом за завършено медицинско образование - копие;

3. Диплом за придобита образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

4. Удостоверение за  общ трудов стаж на длъжност „Медицинска сестра” ;

5. Декларация за неизвършване на конкурентна дейност;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Медицинско свидетелство;

8. Удостоверение от Регистъра на РК на БАПЗГ, че кандидата е член на БАПЗГ;

9. Писмен идеен проект по зададената тема до 20 /двадесет машинописни страници –А4/ в 3 еднообразни екземпляра, запечатан в отделен плик с надпис “ПИСМЕН ПРОЕКТ”;

10. Документи за допълнителни квалификации за длъжността и трудов стаж в МБАЛ над три години ще се считат за предимство при равни други условия.


НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ОБЩ ЗАПЕЧАТАН ПЛИК, НАДПИСАН С ИМЕТО НА КАНДИДАТА , ВЕДНО С ОТДЕЛЕН ВЪТРЕШЕН ПЛИК, СЪДЪРЖАЩ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ, НАДПИСАН ПО СЪЩИЯ НАЧИН И С НАДПИС “ПИСМЕН ПРОЕКТ”.

 VІ. НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВИ:

1. Длъжностна характеристика за длъжността;

2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на лечебното заведение;

3. Статистически данни, свързани с дейността на болницата за периода 2010 г.-2012 г.

  VІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 Документите се подават в срок до 16.00 часа на 04.01.2013 г. включително в отдел “Административен” на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, ул. “Хан Аспарух”  № 21, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

Конкурсът ще се проведе на  18.01.2013 г. от 10.00 часа в кабинета на Управителя  на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, находящ се на адрес гр.Златоград, ул. “Хан Аспарух”  № 21.


За справки и допълнителна информация: тел. 03071 /  20-21


Д-р Ерол Чинар,

Управител на МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития