A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявиЗАПОВЕД

понеделник, 14 Октомври 2013  86
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия конкурса, открит със Заповед № 382/03.09.2013 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 171 кв.м. на първи етаж от жил. блок с. Старцево

ОБЯВА

вторник, 01 Октомври 2013  96
Общинска Администрация – Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 01 октомври 2013 година започна приемането на декларациите по чл.23, т.1 от Наредба № 8 на ОбС – Златоград, за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци”...

ЗАПОВЕД

вторник, 01 Октомври 2013  88
ЗАПОВЕД относно: Определяне на видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на община Златоград през 2013 г...

ОБЯВА

вторник, 03 Септември 2013  92
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград и кметство Пресока уведомяват за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3127 /ІІІ-8652 Неделино - Старцево/ - Пресока – махала „Читакови колиби, от км. 0+000 до км. до км. 4+080” , община Златоград

ОБЯВА

вторник, 03 Септември 2013  95
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 09.10.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 171 кв.м. на първи етаж от жил. блок с. Старцево

ЗАПОВЕД

четвъртък, 22 Август 2013  91
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: първи етаж с площ от 126 кв.м. от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., находяща се в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград

ЗАПОВЕД

петък, 09 Август 2013  86
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване наддаване за продажба на общински недвижим имот – мазе № 6 с брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ на мазето 5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части (коридори), находящо се в бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”

ЗАПОВЕД

сряда, 31 Юли 2013  97
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ от 8 кв.м. (офис № 4), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград

ОБЯВА

понеделник, 29 Юли 2013  85
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение от Църковно настоятелство, при църква „Св. Георги”, гр. Златоград

ОБЯВА

понеделник, 29 Юли 2013  93
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение от фирма „Старс-1Б” ООД

ОБЯВА

вторник, 23 Юли 2013  83
Община Златоград съобщава за инвестиционно намерение на Община Златоград и кметство Старцево за реализация на обект

ОБЯВА

вторник, 23 Юли 2013  83
Община Златоград съобщава за инвестиционно намерение на Община Златоград и кметство Долен за реализация на обект

ОБЯВА

вторник, 23 Юли 2013  83
Община Златоград съобщава за инвестиционно намерение за реализация на обект

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  90
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  87
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  81
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  84
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение на община Златоград

ОБЯВА

вторник, 09 Юли 2013  77
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение от фирма „Мобилтел” ЕАД гр. София

ЗАПОВЕД

понеделник, 08 Юли 2013  83
Във връзка със заповед № 232/28.05.2013 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила решение № E 424/26.04.2013 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда

ОБЯВА

четвъртък, 30 Май 2013  74
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда обн. ДВ. бр. 25 от 18 март 2003г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2006г. ЕТ "Виктория Чомезова",съобщава за инвестиционно намерение

ОБЯВА

сряда, 29 Май 2013  98
на основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на (ДВ, бр.25/2003 г.), ЕТ "Добри - ДД - Добромир Добрев", съобщава за инвестиционно намерение за "Изграждане на къща за настаняване с магазини в УПИ VII 367 - общ. обслужване, кв. 341 по плана на гр. Златоград.

ОБЯВА

сряда, 22 Май 2013  79
Уважаеми жители на община Златоград, Общинска администрация Златоград ви информира, че за периода от 27.05.2013г. до 02.06.2013 г., ще се реализира съвместен проект с фондация „Четири лапи”.

ОБЯВА

вторник, 21 Май 2013  83
на основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г.), община Златоград

ОБЯВА

четвъртък, 21 Март 2013  81
На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда "Стройвъзход" ООД уведомява за наличие на инвестиционно намерение - Почистване на участък от речното корито на р. Неделинска – км. 6+670 до км. 6+320 , с дължина – 350 м. от натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизираното им отнемане и изваждане от русото на реката, в землището на с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян, с код ЕКАТТЕ 21871

ЗАПОВЕД

петък, 08 Март 2013  75
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 2 521,20 кв.м.

ЗАПОВЕД

петък, 08 Март 2013  77
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване на 05.03.2013 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 2 кв. м., находящ до пешеходен мост преди снек-бар „Релакс”

ЗАПОВЕД

петък, 08 Март 2013  70
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване на 05.03.2013 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 2 кв. м., находящ пред ресторант „Мега”

ОБЯВА

понеделник, 04 Март 2013  76
СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с реализацията на проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България.”, с акроним “OUTLAND”...

ЗАПОВЕД

понеделник, 25 Февруари 2013  79
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелилия, проведеният на 20.02.2013 г. от 10:00 часа, публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД– гр. Златоград, а именно специален автомобил марка “УАЗ”

ОБЯВА

вторник, 05 Февруари 2013  81
Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция за управление на водите, "Източнобеломорски район" съобщава съгласно чл. 62, ал. 1 и ал. 2 за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект

ОБЯВА

понеделник, 28 Януари 2013  80
Във връзка с реализацията на проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България.”, с акроним “OUTLAND” в рамките на Договор за финансиране с № B2.11.02 от 17.02.2012 г. Община Златоград обявява конкурс

ОБЯВА

понеделник, 21 Януари 2013  113
МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД – гр. Златоград уведомява, че на 20.02.2013 г. от 10:00 и 13:00 часа, в кабинета на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград. ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на движимо имущество

ОБЯВА

понеделник, 10 Декември 2012  95
Общинска администрация Златоград търси 15 доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Златоград

ОБЯВА

петък, 30 Ноември 2012  77
„МБАЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

ОБЯВА

петък, 30 Ноември 2012  80
„МБАЛ ЗЛАТОГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ”

ЗАПОВЕД

понеделник, 26 Ноември 2012  79
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги

ЗАПОВЕД

четвъртък, 15 Ноември 2012  83
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем на битово заведение „Черен кос”

ОБЯВА

вторник, 06 Ноември 2012  84
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за "Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ID: - Zlatograd", находяща се в РРТС гр. Златоград, м. "Св. Атанас", ТВР "Златоград"

ОБЯВА

вторник, 23 Октомври 2012  128
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект от Басейнова дирекция – Пловдив

ОБЯВА

понеделник, 22 Октомври 2012  84
Съобщение за публично обявяване на ползване на воден обект от Басейнова дирекция – Пловдив

ОБЯВА

вторник, 16 Октомври 2012  77
Обявление от "ЕСУВАТ" ЕООД за инвестиционни намерения на територията на община Златоград

ЗАПОВЕД

вторник, 16 Октомври 2012  81
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем на недвижим имот: публична общинска собственост - битово заведение “Черен кос”, едноетажна сграда №1 с идентификатор 31111.31.563.1, със застроена площ 64 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), находяща се в гр. Златоград, ул.“Стефан Стамболов” № 30

ОБЯВА

вторник, 02 Октомври 2012  72
ОБЯВА: Общинска Администрация – Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 01 октомври до 30 ноември 2012 година започва приемането на декларациите за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци”

ОБЯВА

вторник, 18 Септември 2012  76
Обявление от "Родопи еко проджектс" ЕООД за инвестиционни намерения на територията на община Златоград

ЗАПОВЕД

вторник, 21 Август 2012  90
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем на общински недвижим: покривно пространство с площ от 540 кв. м. на масивна (двуетажна + приземен етаж) сграда - детска ясла „Мир” с идентификатор 31111.34.814.1 и със застроена площ 540 кв.м. (петстотин и четиридесет квадратни метра), находяща се на ул. «Хан Аспарух» №16, гр. Златоград, ПИ 31111.34.819 по КК на гр. Златоград

ЗАПОВЕД

сряда, 18 Юли 2012  70
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: първи етаж с площ от 126 кв.м. от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., находяща се в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград

ОБЯВА

вторник, 17 Юли 2012  76
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД ОБЯВЯВА провеждане на конкурс за управител МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград

ЗАПОВЕД

понеделник, 16 Юли 2012  111
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения конкурс за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост и за КУПУВАЧ на общинския недвижим имот – самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.3, със застроена площ 241 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м.

ЗАПОВЕД

петък, 08 Юни 2012  76
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – площ от 35 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.33.489 по кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 4 361 кв.м., който попада в УПИ ІІ - 2485 – Озеленяване; УПИ ІV - 2485 – Озеленяване в кв. 77 по ПУП на гр. Златоград

ЗАПОВЕД

четвъртък, 07 Юни 2012  80
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил конкурса открит със Заповеди № 579/14.11.2008 г. и № 414/21.10.2009 г. на кмета на община Златоград, и за КУПУВАЧ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ обособена част (офис № 3) с нетна площ 13,02 кв.м. и бруто площ 16,61 кв.м., ведно с 7,275 % идеални части от общите части на втори етаж от сградата и земята, на втори етаж от двуетажна масивна сграда “Бивш Пионерски дом” на бул. “България” № 114

Актуално
Предстоящи събития