A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявиОБЯВА

вторник, 23 Юли 2013  64
Община Златоград съобщава за инвестиционно намерение за реализация на обект

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  71
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  68
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  65
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  69
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение на община Златоград

ОБЯВА

вторник, 09 Юли 2013  64
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение от фирма „Мобилтел” ЕАД гр. София

ЗАПОВЕД

понеделник, 08 Юли 2013  68
Във връзка със заповед № 232/28.05.2013 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила решение № E 424/26.04.2013 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда

ОБЯВА

четвъртък, 30 Май 2013  56
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда обн. ДВ. бр. 25 от 18 март 2003г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2006г. ЕТ "Виктория Чомезова",съобщава за инвестиционно намерение

ОБЯВА

сряда, 29 Май 2013  80
на основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на (ДВ, бр.25/2003 г.), ЕТ "Добри - ДД - Добромир Добрев", съобщава за инвестиционно намерение за "Изграждане на къща за настаняване с магазини в УПИ VII 367 - общ. обслужване, кв. 341 по плана на гр. Златоград.

ОБЯВА

сряда, 22 Май 2013  62
Уважаеми жители на община Златоград, Общинска администрация Златоград ви информира, че за периода от 27.05.2013г. до 02.06.2013 г., ще се реализира съвместен проект с фондация „Четири лапи”.

ОБЯВА

вторник, 21 Май 2013  67
на основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г.), община Златоград

ОБЯВА

четвъртък, 21 Март 2013  63
На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда "Стройвъзход" ООД уведомява за наличие на инвестиционно намерение - Почистване на участък от речното корито на р. Неделинска – км. 6+670 до км. 6+320 , с дължина – 350 м. от натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизираното им отнемане и изваждане от русото на реката, в землището на с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян, с код ЕКАТТЕ 21871

ЗАПОВЕД

петък, 08 Март 2013  62
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 2 521,20 кв.м.

ЗАПОВЕД

петък, 08 Март 2013  61
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване на 05.03.2013 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 2 кв. м., находящ до пешеходен мост преди снек-бар „Релакс”

ЗАПОВЕД

петък, 08 Март 2013  57
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване на 05.03.2013 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 2 кв. м., находящ пред ресторант „Мега”

ОБЯВА

понеделник, 04 Март 2013  60
СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с реализацията на проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България.”, с акроним “OUTLAND”...

ЗАПОВЕД

понеделник, 25 Февруари 2013  65
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелилия, проведеният на 20.02.2013 г. от 10:00 часа, публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД– гр. Златоград, а именно специален автомобил марка “УАЗ”

ОБЯВА

вторник, 05 Февруари 2013  67
Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция за управление на водите, "Източнобеломорски район" съобщава съгласно чл. 62, ал. 1 и ал. 2 за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект

ОБЯВА

понеделник, 28 Януари 2013  61
Във връзка с реализацията на проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България.”, с акроним “OUTLAND” в рамките на Договор за финансиране с № B2.11.02 от 17.02.2012 г. Община Златоград обявява конкурс

ОБЯВА

понеделник, 21 Януари 2013  81
МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД – гр. Златоград уведомява, че на 20.02.2013 г. от 10:00 и 13:00 часа, в кабинета на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград. ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на движимо имущество

ОБЯВА

понеделник, 10 Декември 2012  73
Общинска администрация Златоград търси 15 доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Златоград

ОБЯВА

петък, 30 Ноември 2012  62
„МБАЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

ОБЯВА

петък, 30 Ноември 2012  62
„МБАЛ ЗЛАТОГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ”

ЗАПОВЕД

понеделник, 26 Ноември 2012  64
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги

ЗАПОВЕД

четвъртък, 15 Ноември 2012  63
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем на битово заведение „Черен кос”

ОБЯВА

вторник, 06 Ноември 2012  61
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за "Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ID: - Zlatograd", находяща се в РРТС гр. Златоград, м. "Св. Атанас", ТВР "Златоград"

ОБЯВА

вторник, 23 Октомври 2012  69
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект от Басейнова дирекция – Пловдив

ОБЯВА

понеделник, 22 Октомври 2012  66
Съобщение за публично обявяване на ползване на воден обект от Басейнова дирекция – Пловдив

ОБЯВА

вторник, 16 Октомври 2012  62
Обявление от "ЕСУВАТ" ЕООД за инвестиционни намерения на територията на община Златоград

ЗАПОВЕД

вторник, 16 Октомври 2012  67
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем на недвижим имот: публична общинска собственост - битово заведение “Черен кос”, едноетажна сграда №1 с идентификатор 31111.31.563.1, със застроена площ 64 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), находяща се в гр. Златоград, ул.“Стефан Стамболов” № 30

ОБЯВА

вторник, 02 Октомври 2012  57
ОБЯВА: Общинска Администрация – Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 01 октомври до 30 ноември 2012 година започва приемането на декларациите за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци”

ОБЯВА

вторник, 18 Септември 2012  62
Обявление от "Родопи еко проджектс" ЕООД за инвестиционни намерения на територията на община Златоград

ЗАПОВЕД

вторник, 21 Август 2012  67
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем на общински недвижим: покривно пространство с площ от 540 кв. м. на масивна (двуетажна + приземен етаж) сграда - детска ясла „Мир” с идентификатор 31111.34.814.1 и със застроена площ 540 кв.м. (петстотин и четиридесет квадратни метра), находяща се на ул. «Хан Аспарух» №16, гр. Златоград, ПИ 31111.34.819 по КК на гр. Златоград

ЗАПОВЕД

сряда, 18 Юли 2012  58
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: първи етаж с площ от 126 кв.м. от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., находяща се в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград

ОБЯВА

вторник, 17 Юли 2012  65
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД ОБЯВЯВА провеждане на конкурс за управител МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград

ЗАПОВЕД

понеделник, 16 Юли 2012  83
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения конкурс за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост и за КУПУВАЧ на общинския недвижим имот – самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.3, със застроена площ 241 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м.

ЗАПОВЕД

петък, 08 Юни 2012  57
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – площ от 35 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.33.489 по кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 4 361 кв.м., който попада в УПИ ІІ - 2485 – Озеленяване; УПИ ІV - 2485 – Озеленяване в кв. 77 по ПУП на гр. Златоград

ЗАПОВЕД

четвъртък, 07 Юни 2012  61
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелил конкурса открит със Заповеди № 579/14.11.2008 г. и № 414/21.10.2009 г. на кмета на община Златоград, и за КУПУВАЧ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ обособена част (офис № 3) с нетна площ 13,02 кв.м. и бруто площ 16,61 кв.м., ведно с 7,275 % идеални части от общите части на втори етаж от сградата и земята, на втори етаж от двуетажна масивна сграда “Бивш Пионерски дом” на бул. “България” № 114

ОБЯВА

петък, 01 Юни 2012  62
Публично оповестен конкурс за продажба на общински недвижим имот - самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.3, със застроена площ 241 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м.

ОБЯВА

петък, 01 Юни 2012  60
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: първи етаж с площ от 126 кв.м. от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., находяща се в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци

ЗАПОВЕД

четвъртък, 17 Май 2012  53
ЗАПОВЕД относно: спиране на процедурата по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ)

ЗАПОВЕД

петък, 27 Април 2012  70
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелилия публично оповестения конкурс за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 31111.31.306 по КК на гр. Златоград, целият с площ 362 кв.м.

ЗАПОВЕД

понеделник, 23 Април 2012  62
ЗАПОВЕД относно: Определяне на спечелилия публично оповестения конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение от 13 кв.м., находящо се на първи етаж от масивна сграда на СОУ “Антим І” гр. Златоград

ЗАПОВЕД

четвъртък, 19 Април 2012  69
ЗАПОВЕД относно отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение с площ от 30 кв.м. на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”

РЕШЕНИЕ

четвъртък, 02 Февруари 2012  63
РЕШЕНИЕ №СМ-003-ПР/2012г. нa РИОСВ - Смолян

ОБЯВА

сряда, 11 Януари 2012  70
По обществена поръчка с предмет "Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища и уличната мрежа за експлоатационни сезони 2011/2012 г., 2012/2013 г. и 2013/2014 г.”, се сключиха договори с избраните изпълнители, както следва:

ОБЯВА

вторник, 20 Декември 2011  64
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 03.02.2012 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – микроязовир „Заставата” с обща площ 32,393 декара

ОБЯВА

четвъртък, 15 Декември 2011  61
Уважаеми животновъди и пчелари, уведомяваме Ви, че има възможност да кандидатствате за безвъзмездно предоставяне на електрически огради за превенция на нападения от мечки.

ОБЯВА

петък, 04 Ноември 2011  64
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 12.12.2011 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот битово заведение “Черен кос” - паметник на културата с местно значение

ОБЯВА

петък, 04 Ноември 2011  60
Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 09.12.2011 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет – гр. Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на едноетажна сграда за бръснарски услуги

Актуално
Предстоящи събития