A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 26 Ноември 2012  82

ЗАПОВЕД
549/23.11.2012 г.


Във връзка със заповед № 471/05.10.2012 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила решение № E 77/26.03.2012 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване, за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 383,60 кв.м. (застроена площ (ЗП) 749,45 кв.м.), в ПИ 31111.36.396 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ ІХ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 153 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 725/06.06.2011г. и въз основа на протокол от 23.11.2012 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 37, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


         ОПРЕДЕЛЯМ: „СЪНИ МАРКЕТ” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: ***********, представлявано от Георги Димитров Дечев с ЕГН: *********** и с постоянен адрес: **********, притежаващ л.к. № *********, издадена на ******** от *********, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 471/05.10.2012 г. на кмета на община Златоград, за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 383,60 кв.м. (застроена площ (ЗП) 749,45 кв.м.), в ПИ 31111.36.396 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ ІХ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 153 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 725/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 280/08.06.2011 г., том ІІ-17, дело 212, партида 2302, и за ПРИЕМАТЕЛ на учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 383,60 кв.м. (застроена площ (ЗП) 749,45 кв.м.), в ПИ 31111.36.396 по КККР на гр. Златоград, за който се отрежда УПИ ІХ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, при граници на ПИ 31111.36.396: 31111.36.400; 31111.36.399 и 31111.36.395.

І.  Правото на строеж се учредява при следните тръжни условия:  1. Предложена цена за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 383,60 кв.м. (застроена площ (ЗП) 749,45 кв.м.), в ПИ 31111.36.396 по КККР на гр. Златоград, съгласно протокола от 23.11.2012 г. от проведен публично оповестен търг, в размер на 35 700,00 лв. (тридесет и пет хиляди и седемстотин лева). Върху цената не се начислява ДДС.

  2. Режийни разноски - 2% от цената на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград,  в размер на 714,00 лв. (седемстотин и четиринадесет лева).

  3. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград и възлагателно писмо № 53-00-580/10.06.2011г. на кмета на община Златоград, за извършване на оценката,  в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева).

  4. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота по т. 1, в размер на 714,00 лв. (седемстотин и четиринадесет лева).

  5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за отстъпено право на строеж, в размер на 35,70 лв. (тридесет и пет лева и седемдесет стотинки).

  6. Данък добавена стойност върху режийни разноски, местен данък, оценка на недвижим имот и такса за вписване – 20 %, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в размер на 304,74 лв. (триста и четири лева и седемдесет и четири стотинки).


7) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 2. Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти – 10,00 лв. (десет лева).

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуаления кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение.

ІV. Сумите по т. І, от т. 1 до т. 7 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Център за информационно и административно обслужване при общинска администрация Златоград. Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Приемателя се е отказал от сделката, като в този случай внесеният депозит не се връща.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ             /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития