A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 18 Юли 2012  72

ЗАПОВЕД


394/16.07.2012 г.


На основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград и протокол от проведен публично оповестен търг с явно наддаване на 12.07.2012 г. на комисията, назначена със заповед № 333/01.06.2012 г. на кмета на община Златоград за резултатите от проведен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на общински недвижим имот – първи етаж с площ от 126 кв.м. от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., находяща се в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 474/20.12.2006 г.,


ОПРЕДЕЛЯМ:


1. Светозар Насков Фердинандов с ЕГН ********* и с постоянен адрес: ********, притежаващ л.к. № *******, изд. на ******* от *******, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 333/01.06.2012 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: първи етаж с площ от 126 кв.м. от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., находяща се в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 474/20.12.2006 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 669/27.12.2006 г., том ІІІ-14, дело 469/2006 г. партида 24, при следните условия:

1.1.Достигната тръжна месечна наемна цена за обекта в размер на 154,54 лева (сто петдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки), без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.

1.2.Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем;

1.3. Предназначение на обекта – за производствени дейности;

1.4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

2. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането и в сила заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа. Със заповед се определя за спечелил участникът, предложил следващата по размер цена. Ако и той не сключи договор за наем в тридневния срок от връчване на заповедта, внесеният от него депозит се задържа и се насрочва нов търг.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.
 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на община Златоград


За Кмет:

Зам.-кмет: Елмира Угорлиева – Пехливанова    /п/

Заповед за заместване №387/12.07.2012 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития