A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 27 Април 2012  92

ЗАПОВЕД


201/26.04.2012 г.


Във връзка със заповед № 105/05.03.2012 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № Е 25/30.01.2012 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 31111.31.306 по КК на гр. Златоград, целият с площ 362 кв.м. (триста шестдесет и два квадратни метра), ведно с двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.30.1 (музей) със ЗП 80 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.30.2 със ЗП 15 кв.м. и ведно с масивна сграда с идентификатор 31111.31.30.3 (Битово заведение – механа) със ЗП 85 кв.м., с акт за частна общинска собственост № 719 от 10.05.2011г., и въз основа на протокол от 24.04.2012 г. и доклад от 24.04.2012 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 50, т. 3 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


1. ОПРЕДЕЛЯМ „БУЛТЕКС” ЕООД с ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление: *********, представляван от Александър Каменов Митушев с ЕГН **********, притежаващ лична карта № ********** издадена на **** от ****, за спечелил конкурса за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 31111.31.306 по КК на гр. Златоград, целият с площ 362 кв.м. (триста шестдесет и два квадратни метра), ведно с двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.30.1 (музей) със ЗП 80 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.30.2 със ЗП 15 кв.м. и ведно с масивна сграда с идентификатор 31111.31.30.3 (Битово заведение – механа) със ЗП 85 кв.м., с акт за частна общинска собственост № 719 от 10.05.2011г., вписан с вх. рег. № 190/16.05.2011 г., том І-152, дело 149, партида: 2169, 2170, 2171 и 2172 в Служба по вписвания с район на действие Златоградски районен съд.

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

1. Предложена офертна цена на правото на ползване за срока от 10 години, в размер 116 134,37 лв. (сто и шестнадесет хиляди сто тридесет и четири лева и тридесет и седем стотинки), без вкл. ДДС. Правото на ползване е възмездно и е сформирано от предложената финансово обезпечената инвестиционна програма.

2. Продължаване на предназначението на имота, като част от Етнографски ареален комплекс, преобразуване на Етнографския музей в Историко-етнографски, чрез включване на нова сбирка, представляващо историческото минало на Златоград, посредством регистриране от страна на ползвателя в Министерство на културата движими паметници на културата.

3. Срок на ползване  – за срок от 10 години от сключване на договора за ползване.           

4. Ползвателят е длъжен да спазва предложената от него финансово обезпечена инвестиционна програма за трайно подобряване, поддържане на имота при спазване на нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на паметници на културата, като:

4.1. Извършване на частичен ремонт на покрива на сграда, изкърпване на стени и тавани, остойностено в размер на 25 388,40 лв., без вкл. ДДС;

4.2. Текущо поддържане на сградите, остойностено в размер на 15 995,80 лв., без вкл. ДДС;

4.3. Извършване на основен ремонт на санитарните възли и кухненски блокове на заведения, остойностено в размер на 22 389,33 лв., без вкл. ДДС;

4.4. Консервация на всички дървени части в тях, остойностено в размер на 10 740,84  лв., без вкл. ДДС;

4.5. Преобразуване на Етнографския музей в Историко-етнографски, чрез включване на нова сбирка, представляващо историческото минало на Златоград, посредством регистриране от страна на ползвателя в Министерство на културата движими паметници на културата, остойностено в размер на 40 620,00 лв., без вкл. ДДС;

4.6. Изграждане на лапидариум (музейна сбирка на открито) в двора на имота и др., остойностено в размер на 1 000,00 лв., без вкл. ДДС;

4.7. Начинът на изпълнение и отчитане на инвестиционната програма, е следният:

Изпълнението на дейностите по инвестиционната програма ще се извърши по стопански начин и чрез възлагане. Отчитането ще се изпълни посредством съставяне и подписване на протоколи образец 19 за извършени строително-монтажни работи с участието на представител от общинска администрация Златоград.

5. Основни задължения на ползвателя:

5.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;

5.2. Да ползва имота в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;

5.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

5.4. Да стопанисва и да се грижи,  като  добър   стопанин,  имайки в  предвид  важната  му  функция за цялото  население в общината.

5.5. Да поддържа имота в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му да предостави имота безвъзмездно на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му;

5.6.  Ежегодно да застрахова имота  в полза на община Златоград и за своя сметка.

6. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

7. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

8. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса, не се яви в общинска администрация Златоград, да подпише договор за учредяване право на възмездно ползване, внесеният от него депозит се задържа.

Контролът по настоящата заповед запазвам за себе си.


 МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ                /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития