A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявиОБЯВА

понеделник, 13 Ноември 2017  65
Днес, 13.11.2017 г., Общинска администрация Златоград, съобщава за постъпило Уведомление с вх. № 94-00-3469/10.11.2017 г. от Сергей Златков Кърлев, за инвестиционно прeдложение „Хотел с ресторант и външен басейн” в УПИ за курортни дейности отговарящ на ПИ с номер 3.64, м. „Чаирът” в землище на с. Старцево, общ. Златоград, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

ОБЯВА

вторник, 03 Октомври 2017  75
Днес, 03.10.2017 г., на основание чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредба за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Общинска администрация Златоград, съобщава за постъпила информация по Приложение № 2, към чл. 6 от същата наредба, за инвестиционно намерение „Външно водоснабдяване и външно електрозахранване за млечна еко ферма за овце в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград” от „Златна ферма” ЕООД.

ОБЯВА

петък, 18 Август 2017  71
Днес 18.08.2017г., Общинска администрация Златоград съобщава за постъпило Уведомление с вх. № 53-00-553/16.08.2017г. от „Златна ферма” ЕООД гр. Златоград, за инвестиционно намерение „Външно водоснабдяване и външно електрозахранване за млечна еко ферма за овце в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по КК на гр. Златоград

ЗАПОВЕД

понеделник, 07 Август 2017  66
Във връзка със Заповед № 183/29.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 522/08.06.2017 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 000384, съгласно скица № Ф00292/01.12.2014г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 2 531 кв.м...

ЗАПОВЕД

понеделник, 07 Август 2017  72
Във връзка със Заповед № 182/29.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 523/08.06.2017 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 000383, съгласно скица № К00294/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 3 401 кв.м...

ЗАПОВЕД

понеделник, 07 Август 2017  78
Във връзка със Заповед № 181/29.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 524/08.06.2017 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 000382, съгласно скица № К00293/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци...

ОБЯВА

понеделник, 07 Август 2017  74
Днес 07.08.2017г., на основание чл. 62a, ал.3 от Закона за водите, Община Златоград, СЪОБЩАВА за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река „Върбица”, с цел „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения за защита от вредното въздействие на водите”...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 04 Август 2017  60
На основание чл.194 от АПК, Общински съвет Златоград, оповестява Решение № 260 от 11.07.2017г. на Административен съд – Смолян, по протест на Окръжна прокуратура Смолян, за отмяна на разпоредбата на чл.72, ал.3, т.7 от Наредба №3 за реда и условията за разполагате на преместваемите обекти...

ОБЯВА

сряда, 12 Юли 2017  71
Във връзка със Заповед № 167/13.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 472/06.04.2017 г. на Общински съвет Златоград, повторно е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 22 кв.м...

СЪОБЩЕНИЕ

сряда, 28 Юни 2017  71
На основание чл.194 от АПК, Общински съвет Златоград, оповестява Решение № 202 от 02.06.2017г. за отмяна, по Протест на Районна прокуратура Златоград, разпоредбата на чл.33, т.3 от Наредба №15 за управление на общинските пътища в Община Златоград по адм. дело № 132/2017г. на Административен съд – Смолян.

ЗАПОВЕД

петък, 09 Юни 2017  70
Във връзка със Заповед № 129/02.05.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила Решение № Ж 470/06.04.2017 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 360,80 кв.м.

ЗАПОВЕД

петък, 09 Юни 2017  66
Във връзка със Заповед № 130/02.05.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила Решение № Ж 469/06.04.2017 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 369,20 кв.м.

ЗАПОВЕД

четвъртък, 08 Юни 2017  67
Във връзка със Заповед № 138/11.05.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 454/02.03.2017 г. на Общински съвет Златоград, е открит повторен публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 18 кв.м...

ОБЯВА

сряда, 31 Май 2017  68
Общинска администрация Златоград съобщава за постъпило, Уведомление за инвестиционно намерение Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд отток на участъка от река Неделинска, в землището на с. Долен, Община Златоград, Област Смолян с код по ЕКАТТЕ 21871, съгласно приложения картен материал

ОБЯВА

вторник, 30 Май 2017  66
Общинска администрация Златоград съобщава за постъпило, Уведомление за инвестиционно намерение „Мандра и кланица“ в ПИ с идентификатор 31111.27.125 по КК на гр. Златоград, община Златоград

ОБЯВА

вторник, 11 Април 2017  76
След като подробно се запознах с представен протокол № 2 от 05.04.2017 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 69/01.03.2017 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж за изграждане на гараж № 2 със ЗП 18 кв.м. (3,00 х 6,00м), съставляващ застроително петно № 2 в УПИ ІV – Гаражи, кв. 30...

ОБЯВА

вторник, 11 Април 2017  69
След като подробно се запознах с представен протокол № 1 от 05.04.2017 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 68/01.03.2017 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж за изграждане на гараж № 1 със ЗП 18 кв.м. (3,00 х 6,00м), съставляващ застроително петно № 1 в УПИ ІV – Гаражи, кв. 30...

ОБЯВА

вторник, 11 Април 2017  76
Във връзка със Заповед № 71/01.03.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 425/26.01.2017 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част с площ 13 кв.м...

ОБЯВА

вторник, 11 Април 2017  67
След като подробно се запознах с представен протокол № 3 от 05.04.2017 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 70/01.03.2017 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж за изграждане на гараж № 3...

ОБЯВА

четвъртък, 06 Април 2017  71
Общинска администрация Златоград съобщава за постъпило, Уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на Базова станция № 3440”, разпаложена в имот № 008018 в землището на с. Страшимир...

ОБЯВА

петък, 31 Март 2017  70
Днес, 31.03.2017г., на основание чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Златоград, СЪОБЩАВА за постъпило уведомление за инвестиционно намерение „Мандра и кланица“...

ЗАПОВЕД

понеделник, 06 Март 2017  74
Във връзка със Заповед № 28/24.01.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 396/29.12.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м.

ОБЯВА

четвъртък, 02 Март 2017  68
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 06.04.2017 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част с площ 13 кв.м., находяща се на втори етаж в двуетажна масивна сграда на кметство със ЗП 136,17 кв. м. и незастроено дворно място с площ 222 кв. м, с. Кушла...

ОБЯВА

четвъртък, 02 Март 2017  82
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 05.04.2017 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на три гаража в УПИ ІV – Гаражи, кв. 30 по кадастралния и регулационен план на с. Аламовци...

ОБЯВА

понеделник, 06 Февруари 2017  64
Днес 06.02.2017г., Общинска администрация Златоград съобщава за постъпило, с вх. № 53-00-123/01.02.2017г., Уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на Базова станция № 6255 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в ПИ № 001497 в землището на с. Ерма река, с ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, Област Смолян” на основание от чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Златоград.

ОБЯВА

вторник, 20 Декември 2016  74
Днес 20.12.2016 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Златоград, СЪОБЩАВА за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Надграждане на стоманенобетонна защитна стена в кв. "Изгрев" по левия бряг на река Върбица - участъка след моста на ул. "Прогрес" в гр. Златоград и изграждане на защитна стоманенобетонна стена по левия бряг на река Върбица в кв. "Изгрев" - след устието на дерето, протичащо покрай улица "Бор", Община Златоград от Недялко Живков Славов - Областен управител на област Смолян.

ЗАПОВЕД

петък, 02 Декември 2016  71
Въз основа на Решение № Ж 360/18.11.2016 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс...

ОБЯВА

вторник, 29 Ноември 2016  75
Конкурс за заемане на длъжността „началник отделение” в МБАЛ Златоград

ОБЯВА

петък, 18 Ноември 2016  70
Днес 18.11.2016 г., на основание чл. 6, ал.9 и ал. 10, от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Златоград, СЪОБЩАВА за постъпила информация по приложение № 2 за инвестиционно намерение „Кравеферма и фотоволтаична инсталация за собствени нужди” в ПИ 005455 в землището на село Старцево, Община Златоград от ЕТ„МФ-Габриела Вежинова”.

ЗАПОВЕД

понеделник, 14 Ноември 2016  70
Във връзка със Заповед № 408/14.10.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 276/04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 12 кв.м., находящ се в ПИ с кад. № 148, участващ в образуване на УПИ ХІІ, кв. 22 по ПУП на с. Старцево...

ЗАПОВЕД

вторник, 08 Ноември 2016  66
Във връзка със Заповед № 396/05.10.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 263/04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост: ученическа столова, състояща от три зони: зала за хранене с полезна площ 116 кв. м.

ОБЯВА

вторник, 01 Ноември 2016  68
Днес 01.11.2016 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Златоград, СЪОБЩАВА за постъпило уведомление за инвестиционно намерение „Кравеферма и фотоволтаична инсталация за собствени нужди” в ПИ 005455 в землището на село Старцево, Община Златоград от ЕТ„МФ-Габриела Вежинова”.

ОБЯВА

понеделник, 24 Октомври 2016  77
Днес 24.10.2016 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Златоград, СЪОБЩАВА за постъпило уведомление за инвестиционно намерение „Създаване на нова площадка за третиране на отпадъци с адрес гр. Златоград, бул. „България”...

ЗАПОВЕД

понеделник, 17 Октомври 2016  70
Във връзка с молба с вх. № 94–00–2661/08.08.2016 г., подадена от Анка Тодорова Цанева-Манолова и Даниела Кирилова Манолова за придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 31111.35.33 по кадастрална карта на гр. Златоград с обща площ 601 кв.м.

ЗАПОВЕД

петък, 07 Октомври 2016  70
Във връзка със Заповед № 316/31.08.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 288/04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 002358, находящ се в землище с. Ерма река...

ОБЯВА

сряда, 28 Септември 2016  64
Община Златоград СЪОБЩАВА за инвестиционно намерение „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Св. Княз Борис I", с. Старцево, Община Златоград”

ЗАПОВЕД

сряда, 28 Септември 2016  70
Във връзка със Заповед № 344/09.09.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 238/06.07.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 20 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор 31111.34.881 по КК на гр. Златоград...

ЗАПОВЕД

сряда, 28 Септември 2016  65
Във връзка със Заповед № 345/09.09.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 240/06.07.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 15 кв. м., находящ се между о. т. 131 и о.т. 129 в кв. 23 и кв. 33 от западната страна на УПИ Х-282, по ПУП на с. Старцево...

ОБЯВА

вторник, 27 Септември 2016  70
Община Златоград СЪОБЩАВА за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград”

ОБЯВА

сряда, 21 Септември 2016  70
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД СЪОБЩАВА за инвестиционно намерение „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2100/III 867, Мадан – Цацаровци / Страшимир – махала Боево”

ОБЯВА

сряда, 21 Септември 2016  74
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД СЪОБЩАВА за инвестиционно намерение „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109-III 867, Златоград - Аламовци”

ОБЯВА

четвъртък, 15 Септември 2016  79
Инвестиционно намерение за „Изграждане на млечна еко ферма за овце в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по КК на гр.Златоград , общ.Златоград”

ЗАПОВЕД

четвъртък, 15 Септември 2016  67
Във връзка със Заповед № 265/08.08.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 233/06.07.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.19.32 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 15 Септември 2016  65
Във връзка със Заповед № 266/08.08.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 234/06.07.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.19.113 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград

ЗАПОВЕД

събота, 10 Септември 2016  75
Във връзка със Заповед № 245/03.08.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 239/06.03.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 15 кв. м.

ОБЯВА

понеделник, 08 Август 2016  74
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД СЪОБЩАВА за инвестиционно намерение „ Изграждане на млечна еко ферма за овце в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по Кадастрална карта на гр.Златоград , Община Златоград”

ОБЯВА

четвъртък, 14 Юли 2016  66
О Б Я В Л Е Н И Е на Решение № СМ-06-ЕО/2016г. на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград, за периода 2016-2020г.”

ЗАПОВЕД

понеделник, 30 Май 2016  63
Във връзка със Заповед № 134/18.04.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № Ж 154/23.03.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част с площ 13 кв.м.

ОБЯВА

петък, 20 Май 2016  74
Протокол по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за окончателното разпределение за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд на Община Златоград за стопанската 2016 - 2017г.

ОБЯВА

четвъртък, 05 Май 2016  82
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Ж 183 от 25.04.2016 г. на Общински съвет Златоград е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за имот с номер 003126, местност “Поляната”, землище на с.Старцево...

Актуално
Предстоящи събития