A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 19 Април 2012  90

ЗАПОВЕД
161/11.04. 2012 г.   


На основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград и протокол от 10.04.2012 г. на комисията, назначена със заповед № 106/05.03.2012 г. на кмета на община Златоград, за резултатите от проведен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение с площ от 30 кв.м. на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”,  находяща се в УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград,


ОПРЕДЕЛЯМ:


1. Венелин Сашов Чаушев с ЕГН ******, притежаващ л.к. № ******, издадена на *****. от ****, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение с площ от 30 кв.м. на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”, находяща се в УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на  гр. Златоград.

Търгът е спечелен при следните условия:

1.1. Достигната тръжна месечна наемна цена за обекта, в размер на 46,94 лева (четиридесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки), без включен ДДС. Върху достигнатата месечна наемна цена ще се начислява ДДС.

1.2. Срок за отдаване под наем на обекта – за срок от 10 (десет) години;

1.3. Предназначение на обекта – за склад;

1.4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект, във връзка с използването му по предназначение, са за сметка на наемателя.  

2. Заповедта да се връчи на участниците в търга и да се обяви на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият търга, не се яви в общинска администрация Златоград, да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа. Кметът на общината, със заповед определя за спечелил участникът, предложил следващата по размер цена. Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, и вторият, не се яви да подпише договор за наем в общинска администрация Златоград, внесеният от него депозит се задържа и се насрочва нов търг.

Контролът по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития