A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявиЗАПОВЕД

петък, 19 Юни 2015  72
Във връзка със Заповед №172/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 977/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет ПИМП № 4 с площ 12,66 кв.м.; 1/2 от манипулационна с площ 6,33 кв.м...

ЗАПОВЕД

петък, 19 Юни 2015  88
Във връзка със Заповед №171/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 976/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет ПИМП № 3 с площ 12,66 кв.м.; 1/2 от манипулационна с площ 6,33 кв.м. и 1/4 от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м.

ЗАПОВЕД

петък, 19 Юни 2015  73
Във връзка със Заповед №170/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 975/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижими имоти: лекарски кабинет № 2 с площ 25,33 кв. м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника” ...

ЗАПОВЕД

петък, 19 Юни 2015  69
Във връзка със Заповед №169/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 974/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижими имоти: лекарски кабинет № 5 и манипулационна с обща площ 25,32 кв. м...

ЗАПОВЕД

петък, 19 Юни 2015  79
ъв връзка със Заповед №168/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 973/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижими имоти: лекарските кабинети № 5 и № 6 с обща площ 25,33 кв. м., находящи се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника”...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 12 Юни 2015  58
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учредяване право на преминаване през частни земеделски и горски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград - “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”, подобект “Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 12 Юни 2015  81
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учредяване право на преминаване през частни земеделски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград - “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”, подобект “Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград”...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 12 Юни 2015  103
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учредяване право на преминаване през частни земеделски и горски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград - “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”...

ОБЯВА

вторник, 26 Май 2015  78
Община Златоград съобщава за инвестиционни намерения за Изготвяне на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.18.98...

ОБЯВА

вторник, 26 Май 2015  77
Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 1034 от 28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград е одобрен ПУП-ПР в обхват на: 1) Улица „Виктор Юго”...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 21 Май 2015  70
Във връзка със Заповед № 146/16.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 939/12.02.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на металния павилион с площ 10,40 кв.м.

ЗАПОВЕД

четвъртък, 21 Май 2015  69
Във връзка със Заповед № 145/16.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 938/12.02.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг...

ЗАПОВЕД

сряда, 29 Април 2015  73
Заповед относно: ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ за изграждане на рампа за инвалиди със застроена площ 12 кв.м. (8м./1,50м.) към офис № 7 (към входа на съществуваща аптека) от западната страна на обект „Административна сграда – Стария съвет”

ЗАПОВЕД

четвъртък, 09 Април 2015  84
Във връзка със Заповед № 81/04.03.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 872/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част със самостоятелен вход и с обща полезна площ от 173 кв. м...

ОБЯВА

четвъртък, 12 Март 2015  67
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 15.04.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с обща площ от 14 кв.м. на приземен етаж в сграда “Плувен басейн”

ОБЯВА

четвъртък, 12 Март 2015  68
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 16.04.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на металния павилион с площ 10,40 кв.м.

ОБЯВА

четвъртък, 05 Март 2015  72
Обява за инвестиционно намерение: "Одобряване нa ПУП-ПЗ и ПП за имот с идентификатор 31111.5.133, промяна на предназначението на земеделска земя, изграждане на сграда за обитаване и сграда за отглеждане на животни"

ОБЯВА

четвъртък, 05 Март 2015  67
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 02.04.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот...

ОБЯВА

петък, 27 Февруари 2015  74
На основание чл. 15 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Златоград съобщава за взето Решение № СМ-01-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми за "Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград"

ОБЯВА

петък, 27 Февруари 2015  85
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД СЪОБЩАВА за инвестиционно намерение „Реконструкция на път III-867 „Мадан-Златоград-Бенковски ” в три обособени участъка

ЗАПОВЕД

вторник, 24 Февруари 2015  71
Във връзка със Заповед № 11/07.01.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 873/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

петък, 13 Февруари 2015  65
Във връзка със Заповед № 589/29.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 875/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.25.159 по КК на гр. Златоград с обща площ 355 кв.м.

ЗАПОВЕД

петък, 06 Февруари 2015  65
Във връзка със Заповед № 590/29.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила решение № E 880/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 31111.34.932...

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 02 Февруари 2015  66
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с изготвено, след Решение №Е 856 от 29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград, предложение за промяна на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР) за ул. „Арда” в гр.Златоград, за намаляване на ширината и от 6 метра

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 02 Февруари 2015  72
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с изготвено, след Решение №Е 856 от 29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград, предложение за промяна на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР) за ул. „Арда”

ОБЯВА

четвъртък, 29 Януари 2015  64
Обява за инвестиционно намерение: „Реконструкция на бул. „България” в участъка от о.т. 406 до о.т. 813, включително изграждане на кръгово кръстовище и паркинг, гр. Златоград”

ОБЯВА

сряда, 28 Януари 2015  71
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Е 922 от 21.01.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план...

ОБЯВА

понеделник, 26 Януари 2015  72
Община Златоград Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Е 876 от 26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план...

ОБЯВА

понеделник, 26 Януари 2015  78
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 22 Януари 2015  71
Във връзка със Заповед № 268/04.08.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за определяне на спечелилия на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 12 кв.м., находяща се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (кметство)...

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 15 Януари 2015  66
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учередяване право на преминаване през частни земеделски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград – “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”, подобект “Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа...

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 15 Януари 2015  83
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учередяване право на преминаване през частни земеделски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград - “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”, подобект “Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа...

ЗАПОВЕД

вторник, 13 Януари 2015  66
Във връзка със Заповед № 547/02.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 851/29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 49 кв.м...

ЗАПОВЕД

вторник, 13 Януари 2015  65
Във връзка със Заповед № 557/09.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

вторник, 13 Януари 2015  75
Във връзка със Заповед № 560/09.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

вторник, 13 Януари 2015  73
Във връзка със Заповед № 558/09.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ОБЯВА

петък, 09 Януари 2015  65
Днес 09.01.2015 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...

ОБЯВА

сряда, 07 Януари 2015  69
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение № Е 899 от 22.12.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват на имот № 010010 в землище на с.Долен...

ОБЯВА

сряда, 07 Януари 2015  68
Община Златоград информира за постъпило писмено уведомление до Кмета на Община Златоград, за открита процедура по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно намерение на „ТЕЛЕНОР България” за строителство на...

ОБЯВА

сряда, 07 Януари 2015  68
Община Златоград информира за постъпило писмено уведомление до Кмета на Община Златоград, за открита процедура по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно намерение на „ТЕЛЕНОР България” за строителство на

ЗАПОВЕД

понеделник, 05 Януари 2015  76
Във връзка със Заповед № 509/19.11.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № Е 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

понеделник, 05 Януари 2015  76
Във връзка със Заповед № 511/19.11.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № Е 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ОБЯВА

понеделник, 15 Декември 2014  63
Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 857 от 29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград е одобрен ПУП - Парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителни граници за захранване към електрическа и В и К мрежи на новообразуван УПИ...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 11 Декември 2014  69
След като подробно се запознах с представен протокол №2 от 02.12.2014 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 465/23.10.2014 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 11 Декември 2014  76
Във връзка със Заповед № 459/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 11 Декември 2014  70
Във връзка със Заповед № 466/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 11 Декември 2014  70
Във връзка със Заповед № 461/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 11 Декември 2014  66
Във връзка със Заповед № 462/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор...

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  74
След като подробно се запознах с представен протокол №1 от 12.11.2014 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 419/02.10.2014 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.11.130 по КК на гр. Златоград с обща площ 532 кв.м. (петстотин тридесет и два квадратни метра), находящ се в местността „Бърчината”

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  76
Във връзка със Заповед № 428/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 781/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м. (седемстотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол"

Актуално
Предстоящи събития