A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 21 Октомври 2011  81

ОБЯВА


  Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.11.2011 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – микроязовир „Заставата” с обща площ 32,393 декара, землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 31111.19.36, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-75 от 15.07.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, служба гр. Смолян,  при съседи: имот № 31111.19.103, имот № 31111.19.40, имот № 31111.19.37, имот № 31111.19.34., имот № 31111.19.38, с акт за публична общинска собственост № 40 от 05.07.1999 г., при следните конкурсни условия:

1. Минимална месечна наемна цена в размер на 150,00 лв.

Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

3. Предназначение - за развитие на  стопанска дейност, като напояване, рибовъдство, риболов, отдих  и развлекателни дейности.

4. Основни задължения на наемателя във връзка с експлоатация на микроязовира:

- Да предоставя вода за напояване на собствениците и ползватели на земеделски земи, чийто площи се напояват от язовира;

- Да предоставя възможност на сдруженията за напояване да доставят вода за напояване през съответните поливни сезони до прекратяване на договора за наем;

- Стриктно да спазва Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

-  Да ремонтира  и поддържа в изправност съоръжението;

- В съответствие с изискванията на чл. 46, чл. 52 и чл. 60 от Закона за водите, наемателят трябва да получи разрешително за водоползване и ползване за осъществяване на стопанските дейности;

- Да изготви и представи в тримесечен срок от сключването на договора за наем, план за необходимите мерки за действия при аварийни ситуации, който да бъде съгласуван с общинското звено за Гражданска защита, както и план за мониторинг по отношение на екосъстоянието на обекта;

- Да изгради леки преместваеми обекти за инвентар, охрана и посетителите;

- Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на Община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за наем

- Да ползва язовира в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до намаляване на водния ресурс;

- При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на обект, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) наемателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

-  Ежегодно да застрахова обекта в полза на община Златоград и за своя сметка.

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 28.11.2011 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Депозитът за участие в конкурса в размер на 300,00 лв. (триста лева),  който се задържа като обезпечение за участие в конкурса и се  внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа 28.11.2011 г.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 28.11.2011 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация  Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.         


   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития