A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 15 Ноември 2012  88

ЗАПОВЕД


524/12.11.2012 г.   


Във връзка със заповед № 497/12.10.2012 г. на кмета на община Златоград, за определяне на спечелилия конкурса за отдаване под наем на общински недвижим имот: битово заведение “Черен кос”, едноетажна сграда №1 с идентификатор 31111.31.563.1, със застроена площ 64 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), находяща се в гр. Златоград, ул.“Стефан Стамболов” № 30, ПИ с идентификатор 31111.31.563 по КК на гр. Златоград целият с площ 195 кв.м. (сто деветдесет и пет квадратни метра), по акт за публична общинска собственост № 765/16.12.2011 г., въз основа на доклад от 12.10.2012 г. и протокол от 10.10.2012 г. на комисията назначена със заповед № 429/17.08.2012 г. на кмета на община Златоград, от проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на битово заведение “Черен кос” и след като установих, че не е сключен договор за наем с участника класирал се на първо място и определен за спечелил конкурса, в 3-дневен срок от връчване на влязлата в сила заповед, като считам, че участника определен за спечелил конкурса се е отказал да сключи договор за наем, на основание чл. 80, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


І. Въз основа на протокол от 10.10.2012 г. и доклад от 12.10.2012 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 429/17.08.2012 г. и провела публично оповестения конкурс за отдаване под наем на битово заведение „Черен кос”, определям участникът класирал се на второ място - Зарко Асенов Кануров с ЕГН ********** и с постоянен адрес: **********, притежаващ л.к. № *********, издадена на ******** г. от ********, за спечелил публично оповестения конкурс, открит със заповед № 429/17.08.2012 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот – битово заведение “Черен кос”, едноетажна сграда №1 с идентификатор 31111.31.563.1, със застроена площ  64 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), находяща се в гр. Златоград, ул.“Стефан Стамболов” № 30, ПИ с идентификатор 31111.31.563 по КК на гр. Златоград целият с площ 195 кв.м. (сто деветдесет и пет квадратни метра), по акт за публична общинска собственост № 765/16.12.2011 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд Златоград вх. рег. № 576/22.12.2011 г., том ІІІ-36, дело 401, партида 2718, при следните офертни условия:

1. Предложена офертна месечна наемна цена за обекта – битово заведение „Черен кос”, в размер на 286,90 лв. (двеста осемдесет и шест лева и деветдесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена ще се начислява ДДС.

2. Предназначение на обекта: за битово заведение. Предназначението на обекта да не се променя за целия срок на договора.

3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

4. Наемателят се задължава да извърши инвестиции за поддържане на обекта в добър архитектурен вид, в съчетание с общия традиционен облик на Стария град, остойностени в размер на 16 000,00 лв. (шестнадесет хиляди лева).

5. Основни задължения на наемателя, във връзка със стопанисването на обекта:

-  Да поддържа обекта и изградена към него декоративна ограда в добър естетически вид през целия срок на договора за наем и, след изтичане срока му, да предостави обекта, заедно с извършените подобрения, безвъзмездно на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му;

-  Да извършва за своя сметка основни и текущи ремонти на обекта;

-  При ремонтни и строителни работи, необходими за използване на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) наемателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

-  Да стопанисва и да се грижи за обекта, като  добър стопанин.

-  Ежегодно да застрахова обекта в полза на община Златоград и за своя сметка;

- Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;

- Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за наем.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа, преписката се прекратява и се насрочва нов конкурс.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ           /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития