A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 27 Май 2011  108

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

гр.Златоград  26.05.2011 г.


Община Златоград, област Смолян на основание чл. 7, ал.6 от Наредба № 10/2005 г. на Общински съвет Златоград за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съобщава, че от главния архитект на община Златоград са одобрени план-схеми за следните обекти:  • Автобусна спирка № 1 - 5 м2 в улична регулация (тротоарна площ от ул.”Ст.Стамболов”, южно от УПИ І-Обществена пералня, кв.9 по ПУП на гр.Златоград);  • Автобусна спирка № 2 - 5 м2 в улична регулация (тротоарна площ от бул.”България”, южно от УПИ Х-1941, кв.6 по ПУП на гр.Златоград, срещу воденицата);  • Автобусна спирка № 3 - 5 м2 в улична регулация (тротоарна площ от ул.”Ст.Стамболов”, при о.т. 208, ПИ 31.578 по кадастрална карта на гр.Златоград, срещу заведение Здравец);  • Автобусна спирка № 4 - 5 м2 в УПИ ХІХ-31.503, кв.13 по ПУП на гр.Златоград (до музея на съобщенията).


Подробна информация за одобрените план-схеми може да получите в отдел “Устройство на територията, инвеститорски контрол и опазване на околната среда”.           


 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГР.ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития