A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявиОБЯВА

четвъртък, 05 Май 2016  82
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Ж 182 от 25.04.2016 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на ПУП-ПЗ за земеделска земя, землище на с.Старцево...

ОБЯВА

сряда, 04 Май 2016  74
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Ж 156 от 23.03.2016 г. на Общински съвет Златоград е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с номер 005451, местност “Карагьозово”...

ОБЯВА

сряда, 04 Май 2016  70
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С решение № Ж 155 от 23.03.2016 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот с номер 005451, местност “Карагьозово”...

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 03 Май 2016  65
Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на ПУП в обхват на УПИ IV гнс, УПИ Х-за озеленяване кв.78 и улична регулация по ПУП на гр.Златоград, с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ V-1108, кв.78 по ПУП на гр.Златоград, предлага...

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 03 Май 2016  58
Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с реализиране на улица в кв.23 по ПУП на гр.Златоград, одобрен със Заповед № РД 221/16.02.1982 г. на Председателя на ОНС гр.Смолян и допълнителна Заповед № 506/06.12.2011 г. на Кмета на Община Златоград, предлага...

ЗАПОВЕД

понеделник, 18 Април 2016  74
Въз основа на влязло в законна сила Решениe № Ж 154/23.03.2016 г. на Общински съвет Златоград за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част с площ 13 кв.м., находящо се на втори етаж в двуетажна масивна сграда на кметство със ЗП 136,17 кв. м.

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 29 Март 2016  62
Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на ПУП в обхват на ул. „Изгрев”, УПИ ХХIV и УПИ ХХХIV-зеленина кв.60 по ПУП на гр.Златоград, с цел промяна на улична регулация по съществуваща на терена улица, предлага замяна на: общински терен – с площ 23 кв.м.

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 14 Март 2016  62
Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на ПУП в обхват на част от УПИ XIII-озеленяване, кв.117 по ПУП на гр.Златоград и ул. „Разсечен камък”, кв.„Малка река”...

ОБЯВА

понеделник, 07 Март 2016  77
Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на ПУП в обхват на ул. „Бреза”, кв. „Граничар”...

ЗАПОВЕД

сряда, 02 Март 2016  78
Във връзка със Заповед № 31/26.01.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила Решение № Ж 60/29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на изграждане на сграда за производство и услуги...

ОБЯВА

понеделник, 18 Януари 2016  73
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С решение № Ж 70 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с проектен № 008018, в землище на с.Страшимир...

ОБЯВА

понеделник, 18 Януари 2016  66
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С решение № Ж 69 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.27.12 – земеделска земя, землище на гр.Златоград и е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ.

ОБЯВА

понеделник, 18 Януари 2016  69
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С решение № Ж 68 от 29.12.2015 г., Общински съвет Златоград: 1. Разрешава изготвянето на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.21.138 по Кадастрална карта на гр.Златоград...

ОБЯВА

понеделник, 18 Януари 2016  83
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С решение № Ж 67 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.11.110 (местност “Градината”, землище на гр.Златоград)...

ОБЯВА

понеделник, 18 Януари 2016  66
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С решение № Ж 66 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот № 003192 (местност “Ливадие”, землище на с.Старцево)...

ОБЯВА

понеделник, 18 Януари 2016  75
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С решение № Ж 64 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване...

ОБЯВА

понеделник, 18 Януари 2016  66
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С решение № Ж 63 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване ...

ОБЯВА

понеделник, 18 Януари 2016  71
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С решение № Ж 62 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване...

ОБЯВА

понеделник, 18 Януари 2016  68
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С решение № Ж 61 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план...

ОБЯВА

понеделник, 04 Януари 2016  72
Съобщение по реда на чл.62а, ал.1 и 2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Неделинска, с цел – реконструкция на устои на мост и изграждане на бент.

ЗАПОВЕД

събота, 12 Декември 2015  65
Във връзка със Заповед № 502/03.11.2015 г. на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 1174/24.09.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот...

ЗАПОВЕД

вторник, 08 Декември 2015  67
Във връзка със Заповед № 453/29.09.2015 г. на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 1132/27.08.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарския кабинет с площ 12,80 кв. м...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 03 Декември 2015  77
Във връзка със Заповед № 508/11.11.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 1129/27.08.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 8 кв.м. (офис № 1), находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 03 Декември 2015  72
Във връзка със Заповед № 509/11.11.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 1130/27.08.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 11 кв.м...

ОБЯВА

вторник, 01 Декември 2015  71
На основание чл. 6 ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка за въздействие върху околната среда, Община Златоград обявява на заинтересованите лица и общественост, чрез приложената Информация по приложение № 2 от наредбата, за свое инвестиционно намерение "Укрепване на устой № 4 на мост над река Неделинска и направата на бент при с. Долен, Община Златоград, област Смолян"

ЗАПОВЕД

петък, 13 Ноември 2015  82
ЗАПОВЕД № 511/13.11.2015 г. Във връзка със Заповед № 464/07.10.2015 г. на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 1142/27.08.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.11.144 по КК на гр. Златоград с площ 1085 кв.м

СЪОБЩЕНИЕ

сряда, 04 Ноември 2015  78
Съобщение за замяна на недвижими имоти

ЗАПОВЕД

четвъртък, 29 Октомври 2015  62
Във връзка със Заповед № 451/29.09.2015 г. на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 1102/21.07.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот...

ОБЯВА

сряда, 28 Октомври 2015  71
Обява на офиса за водене на военен отчет

ЗАПОВЕД

вторник, 13 Октомври 2015  80
ЗАПОВЕД № 467 / 08.10.2015 г. относно определяне на: Вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Златоград през 2016 г., граници на районите за извършване на услугите и честота на извозване на битовите отпадъци

ОБЯВА

четвъртък, 03 Септември 2015  66
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Е 1143 от 27.08.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване

ОБЯВА

понеделник, 31 Август 2015  70
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД СЪОБЩАВА за инвестиционно намерение „Укрепване на устой № 4 на мост над река Неделинска и направа на бент, при с. Долен, Община Златоград, област Смолян”

ОБЯВА

четвъртък, 06 Август 2015  84
Във връзка със Заповед № 294/30.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 1029/28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м.

ОБЯВА

вторник, 28 Юли 2015  74
П Р О Т О К О Л по чл. 37и, ал. 6 и ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ЗАПОВЕД

вторник, 28 Юли 2015  70
Във връзка със Заповед № 216/26.05.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 992/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарския кабинет с площ 12,20 кв. м., находящ на първи етаж в сграда “Здравна служба”, с. Долен...

ЗАПОВЕД

вторник, 28 Юли 2015  74
Във връзка със Заповед № 219/26.05.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 987/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарския кабинет с площ 12,00 кв.м. и манипулационна с площ 11,00 кв.м...

ЗАПОВЕД

вторник, 28 Юли 2015  61
Във връзка със Заповед №220/26.05.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 986/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарския кабинет с площ 12,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Здравна служба” с. Старцево...

ЗАПОВЕД

вторник, 28 Юли 2015  66
Във връзка със Заповед № 217/26.05.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 988/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарския кабинет с площ 12,83 кв.м...

ЗАПОВЕД

вторник, 28 Юли 2015  73
Във връзка със Заповед № 218/26.05.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 991/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс...

ЗАПОВЕД

петък, 10 Юли 2015  70
Във връзка със Заповед № 241/04.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 1039/28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ от 33,00 кв. м. на партерен етаж от осеметажна сграда на Общинска администрация...

ЗАПОВЕД

петък, 10 Юли 2015  74
Във връзка със Заповед № 242/04.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 1035/28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 8 кв.м. (офис № 4), находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”...

ЗАПОВЕД

петък, 03 Юли 2015  83
Във връзка със Заповед №180/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 984/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следните лекарски кабинети: неврологичен кабинет №11 с площ 12,66 кв.м...

ЗАПОВЕД

петък, 03 Юли 2015  74
Във връзка със Заповед №179/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 980/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 1/4 от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника”...

ЗАПОВЕД

петък, 03 Юли 2015  71
Във връзка със Заповед №178/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 981/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 1/4 от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  76
Въз основа на влязло в законна сила решение № Е 1062/26.05.2015 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията, виза за проектиране от 02.04.2015 г. на главен архитект на Община Златоград, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  86
Във връзка със Заповед №177/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 985/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 4 с площ 17,00 кв. м...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  68
Във връзка със Заповед №176/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 979/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 12 с площ 12,66 кв. м...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  65
Във връзка със Заповед №175/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 983/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3 с площ 19,03 кв. м...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  77
Във връзка със Заповед №174/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 982/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 1 с площ 17,12 кв. м...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  69
Във връзка със Заповед №173/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 978/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 1...

Актуално
Предстоящи събития