A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 21 Май 2013  86

на основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г.), община Златоград, съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на „Вътрешна водопроводна мрежа на с.Аламовци, община Златоград”. Основната цел на настоящият проект е изграждането на вътрешната водоснабдителна мрежа на село Аламовци, съответстваща на нормативните изисквания.


С рехабилитацията, реконструкцията и доизграждането на водоснабдителната мрежа в населеното място ще се осигури по-високо качество на подаваната вода за питейно-битово водоснабдяване и предотвратяване на загубите, поради силно амортизирана и неотговаряща на нормативните изисквания водопреносна мрежа.


За контакти : Юлия Владимирова Ушева , главен експерт „Екология и проекти” при ОбА - Златоград , тел. 0884 600 178


Писмени становища и мнения се приемат в:


РИОСВ гр.Смолян, тел. 0301/ 60118


Община Златоград, тел. 03071/ 25-51Приложение:
Обява‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития