A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 17 Май 2012  74

ЗАПОВЕД


  № 320/16.05.2012 г.


Постъпила е молба с вх. № 94-00-1320/11.05.2012г. от Е. Н. К. от гр. З., ул. „Х. С.” № *** и Н. А. Н. от гр. З., ул. „А.” № *** , чрез пълномощника им адв. Б. П. – СМАК, адв. Б. – С., с която се иска спирана процедурата по заповед № 191/25.04.2012г. на кмета на община Златоград.

След като извърших проверка и преценка на обстоятелствата по издадената от мен заповед № 191/25.04.2012г., от фактическа и правна страна установих следното:

С Решение № Е 81/26.03.2012 г. на общински съвет Златоград е открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 675/07.02.2011 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 43/11.02.2011 г., том І - 31, дело 29, партида 1933.

В из­пълнение на посоченото решение № Е 81/26.03.2012г. е издадена моя заповед №191/25.04.2012г., с която е открит търга, назначена е комисия за провеждането му, утвърдена е тръжна документация, условия за оглед на обекта и крайния срок за приемане на заявление за участие.

Към молба с вх. № 94-00-1320/11.05.2012г. са приложени две съдебни удостоверния, в уврение на това, че в Администативен съд Смолян са постъпили жалби от Е. Н. К. от гр. З., ул. „Х. С.” № *** и Н. А. Н. от гр. З., ул. „А.” № *** , чрез пълномощника им адв. Б. П. – СМАК, адв. Б. – С., против заповед № 191/25.04.2012г. на кмета на община Златоград.

С писмо с вх. № 11-00-193/11.05.2012г. в общинска администрация Златоград е изпратена препис от жалбата от Н. А. Н. от гр. З., ул. „А.” № ***, на основание чл. 152, ал.4 от АПК е поискано да се изпрати на Административен съд Смолян, комплектована преписка по издадена заповед № 191/25.04.2012г. С писмо с изх. № 11-00-193-1/14.05.2012г. общинска администрация Златоград е изпратила преписката.

С писмо с вх. № 11-00-192/11.05.2012г. в общинска администрация Златоград е изпратена препис от жалбата от Е. Н. К. от гр. З., ул. „Х. С.” № ***, на основание чл. 152, ал.4 от АПК е поискано да се изпрати на Административен съд Смолян, комплектована преписка по издадена заповед № 191/25.04.2012г. С писмо с изх. № 11-00-192-1/14.05.2012г. общинска администрация е изпратиле преписката.

Във връзка с горното молба с вх. № 94-00-1320/11.05.2012г. от Е. Н. К. от гр. З., ул. „Х. С.” № *** и Н. А. Н. от гр. З., ул. „А.” № ***, чрез пълномощника им адв. Б. П. – СМАК, адв. Б. – С., с която се иска спиране на процедурата по заповед № 191/25.04.2012г. на кмета на община Златоград се явява основателна и  на основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.166 във връзка с чл.54, ал.1, т.5 от АПК,


З А П О В Я Д В А М:


1. Спирам процедурата  по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м., открита с моя Заповед № 191/25.04.2012г. считано от 16.05.2012год., до отпадането на основанието за това след приключване на административното производство пред Административния съд Смолян, по обжалване на Заповед № 191/25.04.2012г. на кмета на община Златоград.

2. Всички срокове по обжалваната процедура, след нейното спиране, считано от 16.05.2012год. спират да текат.

3. Закупената документация за участие в търга запазват своето действие.

4. Да се уведомят, лицата закупили документация за участие в търга.


Настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция “АПИО, ОП, СД и ОС” и на председателя на тръжната комисия, за изпълнение.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития