A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 17 Юли 2012  79

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД ОБЯВЯВА провеждане на конкурс за управител МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД –  гр. Златоград

На основание чл.3, ал.2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Решение № 202/26.06.2012 г. на Общински съвет Златоград


ОБЯВЯВА


І. Конкурс съгласно условията и реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за възлагане на управлението на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД –  гр. Златоград, със седалище гр. Златоград;

ІІ. Определя следните условия за провеждане на конкурса по т.І:

1. Срок на договора - 3 години;

2. Място на изпълнение на задълженията:  МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД –  гр. Златоград. 

3. Изисквания към кандидатите.

3.1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

3.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

3.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

ІІІ. Необходими документи за представяне от кандидатите:

1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

2. Автобиография (резюме);

3. Нотариално заверени копия от:

3.1:

 а. Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;

б. Документ, удостоверяващ придобита специалност;

в. Документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт или  Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт, или по икономика на здравеопазването.

г. Документи, удостоверяващи наличието на минимум пет години трудов стаж като лекар, стоматолог или икономист с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването. 

3.2. Квалификацията по здравен мениджмънт може да се удостовери с документите, посочени в §3, т.1-4 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000г. на Министерство на здравеопазването.

4.Свидетелство за съдимост.

5. Писмена разработка на тема „Програма за развитието и дейността на  управителя на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД –  гр. Златоград” за тригодишен период. /в три хартиени и един електронен екземпляри/.

ІV. Изисквания към писмената разработка: Да съдържа разработка за развитието и дейността на  управителя на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД –  гр. Златоград за тригодишен период с обем до 60 стандартни печатни листа.

V. На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 / 26.06.2000 г. за  условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ,  МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД –  гр. Златоград предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала от 20.07.2012 г. до 20.08.2012 г. – от 09,00 до 16,00 часа в администрацията на  МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД –  гр. Златоград , ул. „Хан Аспарух” № 21.

VI. Тема на събеседването:

5.1. Писмената разработка, представена от кандидата и познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването.

5.2. Информация относно темите на събеседване се получава от Общинска администрация гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, деловодството на Общински съвет Златоград, на втори етаж  от 20.07.2012 г. до 20.08.2012 г. – от 09,00 до 17,30. 

VІI. Условия, ред и срок за подаване на документите за участие и писмената разработка:

6.1. Документите по раздел ІІІ от настоящето Решение се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в запечатан плик в деловодството на Общински съвет Златоград от 20.07.2012 г. до 20.08.2012 г.– от 09,00 до 17,30 часа. Писмената разработка на тема „Програма за развитие и управление на  МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД –  гр. Златоград за тригодишен период” се подава едновременно с документите по раздел ІІІ в отделен запечатан плик, поставен в общия плик с останалите документи.

6.2. Подаването на заявленията с необходимите документи и разработките се завежда в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

6.3. На кандидатите се предоставя утвърден проект на договор за възлагане на управление на  МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД –  гр. Златоград срещу подпис в нарочен регистър;

VІІI. Етапи на конкурса:

7.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

7.2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на  МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД –  гр. Златоград;

7.3. Събеседване с кандидатите;

 ІХ. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Първият и вторият етап от конкурса да се проведат на 22.08.2012 г. от 09,00 часа, а третият етап – съответно на 24.08.2012 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, гр. Златоград, на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1 


Допълнителна информация на тел: 03071/4430, г-жа Златка Цекова – директор „АПИО, ОП, СД и ОС”.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития