A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 16 Октомври 2012  84

ЗАПОВЕД


497/12.10.2012 г.


Във връзка със заповед № 429/17.08.2012 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № Е 211/26.06.2012 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот:  публична общинска собственост - битово заведение “Черен кос”, едноетажна сграда №1 с идентификатор 31111.31.563.1, със застроена площ 64 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), находяща се в гр. Златоград, ул.“Стефан Стамболов” № 30, ПИ с идентификатор 31111.31.563 по КК на гр. Златоград, целият с площ 195 кв.м. (сто деветдесет и пет квадратни метра), по акт за публична общинска собственост № 765/16.12.2011 г., и въз основа на протокол от 10.10.2012 г. и доклад от 12.10.2012 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


1. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „САНИ-Соня Канурова” с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: ************, представляван от Соня Илиева Канурова с ЕГН **********, притежаваща лична карта № ********* издадена на **** от МВР – Смолян, за участник, спечелил публично оповестения конкурс, открит със заповед № 429/17.08.2012 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: битово заведение “Черен кос”, едноетажна сграда №1 с идентификатор 31111.31.563.1, със застроена площ  64 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), находяща се в гр. Златоград, ул.“Стефан Стамболов” № 30, ПИ с идентификатор 31111.31.563 по КК на гр. Златоград целият с площ 195 кв.м. (сто деветдесет и пет квадратни метра), по акт за публична общинска собственост № 765/16.12.2011 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд Златоград вх. рег. № 576/22.12.2011 г., том ІІІ-36, дело 401, партида 2718, при следните предложени офертни условия:

1.1. Предложена офертна месечна наемна цена за обекта – битово заведение „Черен кос”, в размер на 430,00 лв. (четиристотин и тридесет лева). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена ще се начислява ДДС.

1.2. Предназначение на обекта: за битово заведение. Предназначението на обекта да не се променя за целия срок на договора.

1.3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

1.4. Наемателят се задължава да извърши инвестиции за поддържане на обекта в добър архитектурен вид, в съчетание с общия традиционен облик на Стария град, остойностени в размер на 16 000,00 лв. (шестнадесет хиляди лева).

1.5. Основни задължения на наемателя, във връзка със стопанисването на обекта:

-  Да поддържа обекта и изградена към него декоративна ограда в добър естетически вид през целия срок на договора за наем и, след изтичане срока му, да предостави обекта, заедно с извършените подобрения, безвъзмездно на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му;

-  Да извършва за своя сметка основни и текущи ремонти на обекта;

-  При ремонтни и строителни работи, необходими за използване на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) наемателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

-  Да стопанисва и да се грижи за обекта, като  добър стопанин.

-  Ежегодно да застрахова обекта в полза на община Златоград и за своя сметка;

- Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;

- Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за наем.

2. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

4. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа. Кметът на общината със заповед определя участника, класирал се на второ място. Ако и този участник не сключи договор в 3-дневен срок след получаване на заповедта, депозита се задържа, преписката се прекратява и се насрочва нов конкурс.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ              /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития