A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 11 Януари 2012  89

По обществена поръчка с предмет "Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища и уличната мрежа за експлоатационни сезони 2011/2012 г., 2012/2013 г. и 2013/2014 г.”, се сключиха договори с избраните изпълнители, както следва:

Договор №216 и №217/30.12.2011 г., сключен с ЕТ „Митко Пехливанов 08” (тел. 0897 844 235) за изпълнение на услугата по ОП 1 – Старцево – мах. Оловото; /Златоград - Неделино/ - Старцево; Старцево - м. Белите камъни и по ОП 2 – Пресока - Читакови колиби; /Златоград - Неделино/ - Пресока; /Старцево - Пресока/ - м. Св. Неделя.

Договор №215/30.12.2011 г., сключен с ЕТ „Аверона – Веселин Кехайов” (тел. 0887 639928) за изпълнение на услугата по ОП 4 – /Златоград - Бенковски/ - Разклон Долен; Разклон Долен - Долен; Разклон Долен - м. Станкова; м. Станкова - м. Дуганица.

Договор №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8/03.01.2012 г., сключен със „Строител” ЕООД тел. 03071/2450; 0893 612 523) за изпълнение на услугата по ОП 3 – /Мадан - Златоград/ - Ерма река; ОП 5 – Златоград - Аламовци; Разклон Аламовци - м. Кобилин дол; ОП 6 – /Златоград - Мадан/ - Страшимир; Страшимир - м. Боево; ОП 7 – /Златоград - Мадан/ - м. Равно бърце; /Златоград - Мадан/ - мах. Юруковци; /Мадан - Златоград/ - Фабрика; ОП 8 – Граница Община Кирково /Горски извор/ - с. Кушла; ОП 9 – Златоград – Хасидере; ОП 10 – Златоград – ГКПП и ОП 11 – Улична мрежа – гр. Златоград.

При необходимост на разположение са следните телефони за контакти:
03071/2551 - Кмет на община Златоград;
03071/2580; 088460182 - Дежурен по Общински съвет за сигурност и управление при кризи;
0887 982662 - Главен специалист „Гражданска защита”;‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития