A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 05 Октомври 2010  82

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.11.2010 г. от 10,00 и 10,30 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, както следва:

1. Офис № 10 с площ от 18 кв.м., находящ се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” № 1, по акт за частна общинска собственост № 109/04.10.2001 г., при следните тръжни условия:  • Първоначална месечна наемна цена за обекта в размер на 44,55 лв. (четиридесет и четири лева и петдесет и пет стотинки), без ДДС;

  • Срок за отдаване под наем на обекта – за срок от 5 (пет) години;

  • Предназначение на обекта – за всестранни услуги;

  • Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.


Депозит за участие в търга в размер на 110,00 лв. (сто и десет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем, вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 03.11.2010 г.

Срок за закупуване на тръжна документация /в размер на 50,00 лв., без ДДС/ и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 03.11.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

2. Офис № 5 с площ от 18 кв.м., находящ се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” № 1, по акт за частна общинска собственост № 109/04.10.2001 г., при следните тръжни условия:  • Първоначална месечна наемна цена за обекта в размер на 44,55 лв. (четиридесет и четири лева и петдесет и пет стотинки), без ДДС;

  • Срок за отдаване под наем на обекта – за срок от 5 (пет) години;

  • Предназначение на обекта – за всестранни услуги;

  • Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.


Депозит за участие в търга в размер на 110,00 лв. (сто и десет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем, вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 03.11.2010 г.

Срок за закупуване на тръжна документация /в размер на 50,00 лв., без ДДС/ и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 03.11.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Оглед на обектите може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


 


              ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития