A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявиОБЯВА

петък, 09 Януари 2015  84
Днес 09.01.2015 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...

ОБЯВА

сряда, 07 Януари 2015  100
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение № Е 899 от 22.12.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват на имот № 010010 в землище на с.Долен...

ОБЯВА

сряда, 07 Януари 2015  92
Община Златоград информира за постъпило писмено уведомление до Кмета на Община Златоград, за открита процедура по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно намерение на „ТЕЛЕНОР България” за строителство на...

ОБЯВА

сряда, 07 Януари 2015  88
Община Златоград информира за постъпило писмено уведомление до Кмета на Община Златоград, за открита процедура по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно намерение на „ТЕЛЕНОР България” за строителство на

ЗАПОВЕД

понеделник, 05 Януари 2015  93
Във връзка със Заповед № 509/19.11.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № Е 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

понеделник, 05 Януари 2015  94
Във връзка със Заповед № 511/19.11.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № Е 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ОБЯВА

понеделник, 15 Декември 2014  78
Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 857 от 29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград е одобрен ПУП - Парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителни граници за захранване към електрическа и В и К мрежи на новообразуван УПИ...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 11 Декември 2014  83
След като подробно се запознах с представен протокол №2 от 02.12.2014 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 465/23.10.2014 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 11 Декември 2014  95
Във връзка със Заповед № 459/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 11 Декември 2014  83
Във връзка със Заповед № 466/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 11 Декември 2014  90
Във връзка със Заповед № 461/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 11 Декември 2014  90
Във връзка със Заповед № 462/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор...

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  106
След като подробно се запознах с представен протокол №1 от 12.11.2014 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 419/02.10.2014 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.11.130 по КК на гр. Златоград с обща площ 532 кв.м. (петстотин тридесет и два квадратни метра), находящ се в местността „Бърчината”

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  114
Във връзка със Заповед № 428/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 781/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м. (седемстотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол"

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  92
Във връзка със Заповед № 427/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 781/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.175 по КК на гр. Златоград с обща площ 1303 кв.м. (хиляда триста и три квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол"

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  101
Във връзка със Заповед № 425/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 781/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.73 по КК на гр. Златоград с обща площ 3022 кв.м. (три хиляди двадесет и два квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол"

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  83
Във връзка със Заповед № 424/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № Е 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г.на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.14.28 по КК на гр. Златоград с обща площ 2927 кв.м. (две хиляди деветстотин двадесет и седем квадратни метра), находящ се в местността „Вулджерово"

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  98
Във връзка със Заповед № 423/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № Е 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.10.93 по КК на гр. Златоград с обща площ 759 кв.м. (седемстотин петдесет и девет квадратни метра), находящ се в местността „Лингалка"

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  93
Във връзка със Заповед № 421/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № Е 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.10.151 по КК на гр. Златоград с обща площ 239 кв.м. (двеста тридесет и девет квадратни метра), находящ се в местността „Лингалка"

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  87
Във връзка със Заповед № 422/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 781/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.23.233 по КК на гр. Златоград с обща площ 824 кв.м. (осемстотин двадесет и четири квадратни метра), находящ се в местността „Табахана"

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  100
Във връзка със Заповед № 414/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № E 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.173 по КК на гр. Златоград с обща площ 1831 кв.м. (хиляда осемстотин тридесет и един квадратни метра), находящ се в местността „Дългата бърчина"

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  95
Във връзка със Заповед № 420/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № E 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.11.52...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 14 Ноември 2014  108
Община Златоград, област Смолянска обявява, че във връзка с постъпило предложение за промяна на ПУП от „СКАТ” ООД, в който от УПИ II-курортен хотел, почивен дом, землище Златоград...

ЗАПОВЕД

понеделник, 03 Ноември 2014  90
На основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и протокол на комисията, назначена със Заповед № 413/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от повторно проведен на 31.10.2014 г. публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем

ЗАПОВЕД

понеделник, 03 Ноември 2014  98
Във връзка със Заповед № 295/04.09.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № E 772/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот

ОБЯВА

сряда, 29 Октомври 2014  110
Общинска Администрация – Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 01 ноември 2014 година започва приемането на декларациите по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2015 година.

ЗАПОВЕД

понеделник, 13 Октомври 2014  101
ЗАПОВЕД относно: Определяне на вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Златоград през 2015 г....

ЗАПОВЕД

понеделник, 13 Октомври 2014  79
Заповед относно: Непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от 32 кв.м., находящо се в източната част на метален павилион, ул. “Васил Левски”, с. Старцево

ОБЯВА

петък, 19 Септември 2014  95
Община Златоград , на основание чл. 62а, ал. З от Закона за водите, публично оповестява, чрез приложено съобщение, че е открита процедура за за издаване на разрешително за водовземане на подземни води от шахтов кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 31111.36.136 по КККР на гр. Златоград, Община Златоград, Област Смолян.

ЗАПОВЕД

сряда, 17 Септември 2014  104
Заповед относно определяне на спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 261/30.07.2014 г. на кмета на община Златоград, за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.36.150 с площ 898 кв.м.

ЗАПОВЕД

сряда, 17 Септември 2014  90
Заповед относно определяне на спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 260/30.07.2014 г. на кмета на община Златоград, за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.36.149 с площ 368 кв.м.

ОБЯВА

петък, 05 Септември 2014  79
Общинска администрация Златоград уведомява, че със Заповед № 293/04.09.2014 г. на кмета на община Златоград е удължен срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет...

ОБЯВА

сряда, 20 Август 2014  82
Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява…

ЗАПОВЕД

понеделник, 04 Август 2014  89
Заповед относно определяне спечелилия публично оповестения търг, открит със заповед № 129/27.06.2014 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 12 кв.м., находяща се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (кметство) със застроена площ 88,62 кв. м.

ОБЯВА

четвъртък, 24 Юли 2014  83
Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 733 от 26.06.2014 г. на Общински съвет Златоград е одобрен ПУП – ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 31111.3.103

ОБЯВА

петък, 11 Юли 2014  80
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

ОБЯВА

понеделник, 16 Юни 2014  85
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

ЗАПОВЕД

понеделник, 09 Юни 2014  95
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия конкурса, открит със за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот, за изграждане на бистро със застроена площ 80 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, целият с площ 100 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги

ОБЯВА

сряда, 21 Май 2014  85
Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява…

ОБЯВА

сряда, 02 Април 2014  101
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 644 от 26.03.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвянето на ПУП - Парцеларен план...

ОБЯВА

четвъртък, 27 Март 2014  86
Обява: Оносно инвестиционно намерение на Община Златоград и кметство Долен

ЗАПОВЕД

четвъртък, 06 Март 2014  79
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява...

ЗАПОВЕД

петък, 31 Януари 2014  84
Заповед № 45/2013г. на кмета на община Златоград за прекратяване на категоризация

ЗАПОВЕД

петък, 31 Януари 2014  79
Заповед № 540/2012г. на кмета на община Златоград за прекратяване на категоризация

ЗАПОВЕД

вторник, 14 Януари 2014  113
ЗАПОВЕД относно непроведен публично оповестен търг с явно наддаване, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му – постъпило искане с вх. № 94-00-96/07.01.2014 г., подадено от Митко Николов Вълчев – участник в публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.3.137 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 591 кв.м. (три хиляди петстотин деветдесет и един квадратни метра), находящ се в местността „Абови колиби”

ЗАПОВЕД

вторник, 14 Януари 2014  99
ЗАПОВЕД относно непроведен публично оповестен търг с явно наддаване, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му – постъпило искане с вх. № 94-00-96/07.01.2014 г., подадено от Митко Николов Вълчев – участник в публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.3.135 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 577 кв.м., находящ се в местността „Абови колиби”

ОБЯВА

понеделник, 06 Януари 2014  86
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение № Е 584 от 20.12.2013г. на Общински съвет Златоград е допусната поправка на очевидна техническа грешка...

ОБЯВА

понеделник, 06 Януари 2014  84
Обява за открита процедура за издаване на разрешително за изземване на инертен материал от р. Неделинска, землище с. Долен

ЗАПОВЕД

четвъртък, 12 Декември 2013  100
Заповед относно определяне спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 457/28.10.2013 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ от 18 кв.м. (офис № 11), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”

ОБЯВА

петък, 22 Ноември 2013  90
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява...

Актуално
Предстоящи събития