A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 04 Ноември 2011  81

 ОБЯВА


Общинска администрация – Златоград уведомява, че на  09.12.2011 г. от 09,00 часа в  заседателната зала на Общински съвет – гр. Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на едноетажна сграда за бръснарски услуги в поземлен имот с идентификатор 31111.31.631, съгласно скица-проект № 7983/09.09.2011 г. за изменение на КККР на гр. Златоград, целият с площ 30 кв.м. (тридесет квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 746/12.09.2011 г., вписан в служба по вписванията при районен съд – Златоград с вх. рег. № 419/13.09.2011 г., том ІІ-122, дело 303, партида 24812,  за който се отрежда УПИ ХІХ – 31.503 – обществено обслужване – бръснарски услуги, кв. 13 по ПУП на гр. Златоград, при следните граници на имота: ПИ 31111.31.582; ПИ 31111.31.632; ПИ 31111.31.510.


1. Правото на строеж се учредява  при следните конкурсни условия:
1.1. Изисквания към участниците:

- кандидатите да притежават документ за придобита   професионална квалификация ”бръснар”;

- да нямат финансови задължения към общината към датата на конкурса.


1.2. Начална офертна цена на отстъпеното право на строеж – за изграждане на едноетажна сграда “бръснарски услуги”  с площ 30 кв.м. е в размер на 970,00 лева (деветстотин и седемдесет лева). Върху достигната оферирана цена на отстъпеното право на строеж  не се начислява ДДС.

1.3. Предназначение на сграда – за бръснарски услуги.

1.4. Кандидатите да представят идеен проект за изграждане на обекта – част архитектурна – силует на сградата, съобразен с местоположението й.

1.5. Кандидатите да представят проект за развитие, свързан с дейността на обекта и средата в която ще функционира (ареален комплекс), като в интериорно решение да се включат елементи от възрожденските традиции, свързани с берберството (фотоси, прибори, обзавеждане)  за срок от пет години.

1.6. Инвестиции, свързани с проекта за изграждане на обекта и проекта за развитие, свързан с дейността му.

Преференции за община Златоград – благоустрояване и поддържане на прилежащи части, зелени и цветни площи, плочници около сграда.

Участието в конкурса е достъпно за всички физически лица, притежаващи документ за придобита   професионална квалификация  “бръснар”.

Депозитът за участие в конкурса - 100,00 (сто)  лв. и се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 08.12.2011 г.

Срок за закупуване на конкурсна документация (в размер на 50,00 лв., без вкл. ДДС) и подаване на предложения за участие до 17,30 часа на 08.12.2011 г.  в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация –  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация  Златоград.

За допълнителна информация на телефони: 03071/25-51 и 03071/44-30– отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития