A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 04 Ноември 2011  87

ОБЯВА


  Общинска администрация Златоград уведомява, че на 12.12.2011 г. от  10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот битово заведение “Черен кос” - паметник на културата с местно значение, със застроена площ 38 кв.м., не застроено място 106 кв.м., с обща площ на имота 144 кв.м., намиращ се  в гр. Златоград, имот пл. № 95, кв. 12 по ЗРП на гр. Златоград,  при граници на имота: улица, река, имот пл. №94, по акт за частна общинска собственост № 88/21.06.2001г., при следните конкурсни условия:
    1.  Минимална месечна наемна цена в размер на 150,48 лв.(сто и петдесет лева и четиридесет и осем стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

    2. С предназначение: за битово заведение. Предназначението на обекта да не се променя за целия срок на договора.

    3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

    4. Основни задължения на наемателя във връзка със стопанисването на обекта:-  Да поддържа изградената към заведението декоративна ограда в добър естетически вид;

- Да извършва за своя сметка основни и текущи ремонти на обекта за поддържане на добър архитектурен вид, в съчетание  с общия традиционен облик на Стария град;

- При ремонтни и строителни работи, необходими за използване на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) наемателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

-  Ежегодно да застрахова обекта в полза на община Златоград и за своя сметка;

- Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на Община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за наем.

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 09.12.2011 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Депозитът за участие в конкурса в размер на 310,00 лв. (триста и десет лева),  който се задържа като обезпечение за участие в конкурса и се  внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 09.12.2011 г.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на  09.12.2011 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс с явно наддаване, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация  Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефони: 03071/25-51  и 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития