A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 14 Октомври 2010  83

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

МЕСТНА КОМИСИЯ по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ


Местната комисия при Община Златоград обявява:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРАВОИМАЩИТЕ ГРАЖДАНИ

по чл. 5, ал. 1 от Правилника за приложение на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове

приет с протокол от 06.10.2010 г. на Местната комисия№ по ред

Име, презиме и фамилия

Група

Време- престояване

Брой спестовни числа

1

2

5

6

7

1

БОРИС СТОЙЧЕВ БАБАЧЕВ

ІІ

17год.

78660

2

КАТЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА

ІІІ

13 год.

72017ЗАБЕЛЕЖКА: На основание чл. 6, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ списъкът може да бъде обжалван по реда на Административно-процесуалния кодекс пред кмета на общината в 14-дневен срок от датата на съобщението в „Държавен вестник”.


За справки и запитвания:

Общинска администрация – Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1,

тел.:03071/4430, Златка Цекова, началник отдел АПИО, ОП, СД и ОС


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ на МК:

(СЕВДАЛИН СЕВРИЕВ)‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития