A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 28 Януари 2013  84

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България.”, с акроним OUTLAND в рамките на Договор за финансиране с № B2.11.02 от 17.02.2012 г. Община Златоград обявява конкурс за подбор на доброволци за сформиране на доброволни формирования по населени места, както следва:  1. гр. Златоград – 35 човека

  2. с. Старцево – 15 човека

  3. с. Долен – 10 човека

  4. с. Ерма река – 10 човека

  5. с. Аламовци – 10 човека

  6. с. Кушла – 5 човека

  7. с. Страшимир – 5 човека

  8. с. Цацаровци – 5 човека

  9. с. Пресока – 5 човека


Кандидатите за доброволци могат да подават заявление / по образец / до кмета на община Златоград за участие в доброволното формирование, чрез кметове и кметски наместници по населени места до 28.02.2013 г.

За повече информация и контакт: Борислав Младин – Организатор спортни дейности към общинска администрация, ет. 3 ст.1, тел: 0898756537.

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец

2. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

3. Свидетелство за съдимост;

4. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

5. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;

6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

7. Копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Подборът на кандидатите за доброволци ще се извършва от комисия, включваща представители на ведомства и други юридически лица, имащи отношение по защитата при пожари на територията на общината. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

При включване в доброволно формирование доброволецът има право на:


1. Първоначален основен курс на обучение и поддържащо обучение;

2. Възнаграждение при участие в обучения и практически учения;

3. Екипировка;

4. Пълна информираност за дейностите, които ще осъществява като доброволец.


Приложения:

1. Заявление
2. Формуляр за кандидатстване в доброволно формирование
3. Декларация за съгласие за ползване на личните данни‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития