A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 08 Юни 2012  77

ЗАПОВЕД


346/07.06.2012 г.   


Във връзка със заповед № 187/25.04.2012 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № Е 87/26.03.2012 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – площ от 35 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.33.489 по кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 4 361 кв.м., който попада в УПИ ІІ - 2485 – Озеленяване; УПИ ІV - 2485 – Озеленяване в кв. 77 по ПУП на гр. Златоград, по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, по акт за публична общинска собственост № 751/05.12.2011 г., и въз основа на протокол от 07.06.2012 г. и доклад от 07.06.2012 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


1. ОПРЕДЕЛЯМ „МИК КАР” ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: **********, представлявано от Милко Митков Гюнелиев с ЕГН *********, притежаващ лична карта № ******** издадена на ******** от *******, за участник, спечелил публично оповестения конкурс, открит със заповед № 187/25.04.2012г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот – площ от 35 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.33.489 по кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 4 361 кв.м. (четири хиляди триста шестдесет и един квадратни метра), който попада в УПИ ІІ - 2485 – Озеленяване; УПИ ІV - 2485 – Озеленяване в кв. 77 по ПУП на гр. Златоград, по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, по акт за публична общинска собственост №751/05.12.2011 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 533/06.12.2011 г., том ІІ-200, дело 366, партида 2627, при следните офертни условия:

1.1. Предложена офертна месечна наемна цена за площ от 35 кв.м., представляваща  част от поземлен имот с идентификатор 31111.33.489 по КК на гр. Златоград, в размер на 120,00 лв. (сто и двадесет лева), без включен ДДС. Върху достигнатата офертна месечна наемна цена ще се начислява ДДС.

1.2. Срок за отдаване под наем на площта – за срок от 5 години от подписване на договора за наем, като площите се използват само през летния сезон (май-септември) и наем се начислява само за тези месеци.

1.3. Предназначение на площ от 35 кв.м. – за разполагане на маси и столове.

1.4. Задължения на наемателя:

-  да отдели с декоративна ограда/зеленина площта по схемата за поставяне;

- да поддържа изградената към заведението декоративна ограда/зеленина в добър естетически вид.

2. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

4. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса, не се яви в общинска администрация Златоград, да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ         /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития