A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 14 Януари 2014  109

ЗАПОВЕД
16/13.01.2014 г.


След като подробно се запознах с представен протокол от 08.01.2014 г. на комисията, назначена с моя заповед № 489/18.11.2014 г., от непроведен публично оповестен търг с явно наддаване, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му – постъпило искане с вх. № 94-00-96/07.01.2014 г., подадено от Митко Николов Вълчев – участник в публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.3.137 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 591 кв.м. (три хиляди петстотин деветдесет и един квадратни метра), находящ се в местността „Абови колиби”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: друга територия, заета от селско стопанство /друг вид земеделска земя/; категория: шеста, по акт за частна общинска собственост № 967/29.07.2013г. и на основание чл. 56 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


НАРЕЖДАМ:


І. Копие от протокола от 08.01.2014 г. на комисията, назначена с моя заповед № 489/18.11.2014 г., от непроведен публично оповестен търг с явно наддаване, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му – постъпило искане с вх. № 94-00-96/07.01.2014 г., подадено от Митко Николов Вълчев – участник в публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.3.137 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 591 кв.м. (три хиляди петстотин деветдесет и един квадратни метра), находящ се в местността „Абови колиби”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: друга територия, заета от селско стопанство /друг вид земеделска земя/; категория: шеста, по акт за частна общинска собственост № 967/29.07.2013г., да се внесе в Общински съвет Златоград - компетентен административен орган за произнасяне при така направеното искане за отстраняване на допуснатите очевидни фактически грешки в начина на трайно предназначение на поземлените имоти във взети решения на общински съвет Златоград, както и за решение за насрочване на нов публично оповестен търг.

ІІ. Внесените документи - предложения за участие в публично оповестения търг, от участниците в търга, да им бъдат върнати от председателя на комисията, което да бъде удостоверено с протокол.

ІІІ. Депозитите за участие, внесени от лицата, взели участие в процедурата да им бъдат възстановени.

ІV. Разходите, направени от участниците за закупуване на тръжни документации, да им бъдат възстановени.

V. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.         

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ    /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития