A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 12 Декември 2013  25

ЗАПОВЕД

527/11.12.2013 г.   


На основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград и протокол от проведен публично оповестен търг с явно наддаване на 11.12.2013 г. на комисията, назначена със заповед № 457/28.10.2013 г. на кмета на община Златоград за резултатите от проведен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение  с площ от 18 кв.м. (офис № 11), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” № 1, по акт за частна общинска собственост № 109/04.10.2001 г.,


ОПРЕДЕЛЯМ:


І. „ЗОМ-ЕНЕРЖИ” ЕООД с ЕИК: *******, със седалище и адрес на управление: *********, представлявано от Севдалин Митков Хаджиев с ЕГН: ********* и с постоянен адрес: *********, притежаващ л.к. № *********, изд. на ******** от МВР - Смолян, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 457/28.10.2013 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение  с площ от 18 кв.м. (офис № 11), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” № 1, по акт за частна общинска собственост № 109/04.10.2001 г., при следните условия:

1. Достигната оферирана месечна наемна цена за имота в размер на 45,00 лв. (четиридесет и пет лева), без включен ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена  ще се начислява ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем;

3. Предназначение на обекта – за всестранни услуги;

4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането и в сила заповедта да се връчи на спечелилия търга участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа. Със заповед се определя за спечелил участникът, предложил следващата по размер цена. Ако и той не сключи договор за наем в тридневния срок от връчване на заповедта, внесеният от него депозит се задържа и се насрочва нов търг.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.               МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития