A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 13 Октомври 2014  32

З А П О В Е Д
№ 438/ 07.10.2014 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 62 и чл. 63,ал. 2 от ЗМДТ        


О П Р Е Д Е Л Я М:


1. Вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Златоград през 2015 г.:


1.1. Събиране, включително разделно и транспортиране на битови отпадъци до депо и  специализирани площадки за третирането им;

1.2.  Третиране на битови отпадъци в депо и  специализирани площадки;

1.3.  Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.


2. Граници на районите за извършване на услугите:


2.1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до Регионално депо - гр. Мадан  •  В  урбанизираните територии на всички населени места в Община Златоград;

  •  В  не урбанизираните територии на населените места в Община Златоград, събирането и извозването на битовите отпадъци ще се извършва на всички имоти с предназначение за ползване - търговско, производствено, жилищно, курортно, вилно и обществено обслужване и с осигурен достъп до общинската и националната пътна мрежа в границите на Община Златоград.


2.2. Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от домакинства на  територията на град Златоград, включително и биоразградими отпадъци от градини и паркове, до специализирани площадки.

3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – събиране на наноси, машинно метене и миене на улични платна, площади, паркове, алеи и други територии, предназначени  за обществено ползване.


3.  Честота на извозване на битовите отпадъци:

3.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци, от съдовете за временното им съхранение (контейнери и кофи),  ще се извършва, съгласно ежедневните маршрутни графици на специализираната техника и екипи за обслужване на отделните райони, както следва:  • за гр. Златоград,  в централна градска част и Етнографски ареален комплекс – 3 пъти седмично за контейнери и 2 пъти седмично за кофи, а за останалите райони на територията на                       гр. Златоград – 1 път седмично за контейнери и кофи;

  • за с. Кушла – 1 път месечно;

  • за всички останали населени места на територията на общината – 1 път седмично.


3.2. Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци в чували , включително и биоразградими отпадъци от градини и паркове :  • чували с разделно събрани хартиени и пластмасови отпадъци – 2 пъти месечно;

  • чували с разделно събрани стъклени отпадъци – 1 път месечно.

  • биоразградими отпадъци от градини и паркове – 1 път седмично.


 Настоящата заповед да се обяви публично.

Препис от заповедта да се връчи на отговорните и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция „УТ, ИР, О, З и СД”, кметовете и кметските наместници в населените места в Община Златоград.


МИРОСЛАВ  ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


За кмет:

Зам.-кмет Елмира Угорлиева - Пехливанова

Заповед за заместване № 433/ 03.10.2014 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития