A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 08 Юли 2013  84

ЗАПОВЕД
294/04.07.2013 г.   


Във връзка със заповед № 232/28.05.2013 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила решение № E 424/26.04.2013 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда с разгъната застроена площ (РЗП) 223,90 кв.м. (застроена площ (ЗП) 66,70 кв.м.), в УПИ VІІІ, кв. 29 по плана на с. Долен, с документ за собственост - акт за частна общинска собственост № 909/25.02.2013г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 109/26.02.2013 г., том І-85, дело 78, партида 3694 и въз основа на протокол от 04.07.2013 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 37, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


ОПРЕДЕЛЯМ: Севдалин Минчев Масатев с ЕГН: ********** и с постоянен адрес: ************, притежаващ л.к. № *********, издадена на ******* от МВР – Смолян, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 232/28.05.2013г. на кмета на община Златоград, за отстъпване право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда с разгъната застроена площ (РЗП) 223,90 кв.м. (застроена площ (ЗП) 66,70 кв.м.), в УПИ VІІІ, кв. 29 по плана на с. Долен, с документ за собственост - акт за частна общинска собственост № 909/25.02.2013г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 109/26.02.2013 г., том І-85, дело 78, партида 3694, и за ПРИЕМАТЕЛ на учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда с разгъната застроена площ (РЗП) 223,90 кв.м. (застроена площ (ЗП) 66,70 кв.м.), в УПИ VІІІ, кв. 29 по плана на с. Долен, с документ за собственост - акт за частна общинска собственост № 909/25.02.2013г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 109/26.02.2013 г., том І-85, дело 78, партида 3694. Границите на УПИ VІІІ, кв. 29 по ПУП на с. Долен, са: на север – терен извън регулация; на изток – терен извън регулация; на юг – УПИ ІХ и улица, и на запад – УПИ VІІ-197. 

І. Правото на строеж се учредява при следните тръжни условия:  1. Достигната тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда с разгъната застроена площ (РЗП) 223,90 кв.м. (застроена площ (ЗП) 66,70 кв.м.), в УПИ VІІІ, кв. 29 по плана на с. Долен, съгласно протокола от 04.07.2013 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване, в размер на 1 529,00 лв. (хиляда петстотин двадесет и девет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.

  2. Режийни разноски - 2% от цената на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград,  в размер на 30,58 лв. (тридесет лева и петдесет и осем стотинки).

  3. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград и възлагателно писмо № 94-00-1052/04.04.2013г. на кмета на община Златоград, за извършване на оценката,  в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева).

  4. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота по т. 1, в размер на 30,58 лв. (тридесет лева и петдесет и осем стотинки).

  5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за отстъпено право на строеж, в размер на 10,00 лв. (десет лева).

  6. Данък добавена стойност върху режийни разноски, местен данък, оценка на недвижим имот и такса за вписване – 20 %, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в размер на 28,23 лв. (двадесет и осем лева и двадесет и три стотинки).

  7. Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 2. Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти, в размер на 10,00 лв. (десет лева).


ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуаления кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение.

ІV. Сумите по т. І, от т. 1 до т. 7 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при общинска администрация Златоград. Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Приемателя се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития